CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chúc Xuân

Thời gian xoay mãi không ngừng,

Ai bày Tết nhất cho Xuân la cà.

Cho đời đắm nhiễm phù hoa,

Cho gần vật chất cho xa tinh thần.

Thời gian xoay mãi không ngừng,

Bánh xe nghiệp quả chuyển vần không thôi.

Kíp lo thoát cuộc luân hồi,

Nắm dây hoằng nguyện lên ngồi chuyển luân.

Thời gian xoay mãi không ngừng,

Bất lai, bất khứ là Xuân Niết-bàn.

Vô sanh, vô diệt miên tràng,

Nguyện cầu pháp hữu Xuân sang phước về.

(Ngọc Phương, xuân Canh Tý – 1960)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: