CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Di Lặc hiện thân

 Trích Cư trần lạc đạo phú - Hội thứ tư

 Thiền sư Trần Nhân Tông

Tin xem

Miễn cốc một lòng,

Thì rồi mọi hoặc.

Chuyển tam độc mới chứng tam thân;

Đoạn lục căn nên trừ lục tặc.

Tim đường hoán cốt, chỉn xá năng phục dược luyện đan;

Hỏi pháp chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc.

Biết chân như, tin bát nhã, chớ còn tìm Phật Tổ tây đông;

Chứng thực tướng, ngỏ vô vi, nào nhọc hỏi kinh Thiền nam bắc.

Xem Tam tạng giáo, ắt học đòi Thiền uyển thanh quy;

Đốt ngũ phần hương, chẳng tốn đến chiên đàn chiêm bặc.

Tích nhân nghì, tu đạo đức, ai hay này chẳng Thích Ca;

Cầm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉn thực ấy là Di Lặc.

Trần Quê Hương chuyển thơ:

Di Lặc Hiện Thân

Tự tâm biết thanh tịnh lòng

Nhận ra mọi hoặc có không bụi trần

Bỏ tam độc, chứng tam thân

Sáu căn phủi, sáu tặc phần lìa buông

Tìm đường hoán chuyển nghiệp vương

Siêng năng tinh tấn ngộ phương tu trì

Chân không pháp Phật từ bi

Chấp chi thanh huyễn, ngại chi sắc hình

Liễu ngộ trí tuệ tâm linh

Tìm Phật tìm Tổ, nhọc mình tây đông!

Chứng thực tướng, thanh tịnh lòng

Thiền vấn nam bắc phí công uổng lời

Tam tạng giáo điển thời thời

Thanh quy thiền uyển học đòi tinh chuyên

Ngũ phần hương đốt lụy phiền

Chiên đàn chiêm bặc khỏi tiền tốn hao!

Đạo đức nhân nghĩa dồi trau

Thích Ca Phật Tổ đường vào thiền tâm

Giữ giới hạnh, đoạn tham sân

Đích thực Di Lặc hiện thân ta bà!

 

(Hương Thiền Ngàn Năm, tr. 573)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: