CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tân xuân cát tường như ý

Xuan2016q

CHÚC đất trời trọn phong quang

MỪNG nhân sinh đẹp thời gian cõi người

NĂM năm tháng tháng xinh tươi

MỚI tinh khôi rạng rỡ đời an vui

TÂN niên hồng thắm nụ cười

XUÂN thiêng chiếu diệu mười mươi nhiệm mầu

BÍNH Đinh Mậu Kỷ thiên châu

THÂN Dậu Tuất Hợi nhịp cầu tương sanh

HAI ba bốn… hướng nguyện lành

KHÔNG không diệu lý… cao thanh đạo tràng

MỘT lòng tinh tấn nghiêm trang

SÁU Ba La Mật vững vàng hạnh tu

PHÁP VIỆN hiển mật công phu

MINH minh hoằng hóa vô ưu tịnh nhàn

ĐĂNG đèn chơn lý rực vàng

QUANG uy thuần khiết thiền quang độ trần.

 

CHƯ Bồ-tát ứng hiện thân

TÔN trường sứ mạng truyền thần hoằng dương

THIỀN gia hưng thịnh thiên hương

ĐỨC từ nhiếp hóa khai đường tường vân

PHẬT tâm Phật tánh pháp thân

TỬ tôn con cháu nối vần thanh lương

VIỆT siêu phổ hóa mười phương

NAM bang thế giới chơn thường bình yên

TĂNG trưởng bảy báu nhơn thiên

LONG lạnh thiện đạo nhiệm huyền tùng lâm

PHÚC duyên Tam bảo thậm thâm

THỌ vô lượng nghĩa diệu trầm thượng thanh

THÂN khẩu ý… nhất niệm lành

TÂM an trí nhẫn… hóa thành vô ưu

THƯỜNG trụ chơn ngã trượng phu

LẠC tịnh vi diệu vạn thù thắng duyên

CÁT cát đời đạo tinh chuyên

TƯỜNG vân mây trắng đức hiền gần xa

NHƯ lòng tâm tưởng thăng hoa

Ý lực tinh tấn kết tòa bảo châu.

Tây Úc – Thành phố Perth

Xuân Bính Thân 2016

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: