CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ chúc Tết của HT. Giác Toàn đến Thiền viện Minh Quang

Chúc         đất trời trọn phong quang

Mừng        nhân sinh đẹp thời gian cõi người

Năm          năm tháng tháng xinh tươi

Mới           tinh khôi rạng rỡ đời an vui

Tân           niên hồng thắm nụ cười

Xuân         thiêng chiếu diệu mười mươi nhiệm mầu

Bính         Đinh, Mậu Kỷ thiên châu

Thân         Dậu Tuất Hợi nhịp cầu tương sanh

Hai            ba bốn … hướng nguyện lành

Không      không diệu lý… cao thanh đạo tràng

Một           lòng tinh tấn nghiêm trang

Sáu           Ba La Mật vững vàng hạnh tu

THIỀN       hành thần mật công phu

VIỆN         hoằng pháp hóa vô ưu tịnh nhàn

MINH        minh rực ánh trăng vàng

QUANG     uy thuần khiết thiền quang độ trần

Chư          Bồ-tát ứng hiện thân

Tôn           trưởng sứ mạng truyền thần hoằng dương

Thiền        gia hưng thịnh thiên hương

Đức          từ nhiếp hóa khai đường tường vân

Phật          tâm Phật tánh pháp thân

Tử            tôn con cháu nối vần thanh lương

Châu         lục thế giới … mười Phương

Úc             Âu Phi Mỹ Á … thường bình yên

Tăng         trưởng bảy báu nhơn thiên

Long         lanh thiện đạo nhiệm huyền tùng lâm

Phúc         duyên Tam Bảo thậm thâm

Thọ           vô lượng nghĩa diệu trầm thượng thanh

Thân         khẩu ý … nhất niệm lành

Tâm          an trí nhẫn … hóa thành vô ưu

Thường    trụ chơn ngã trượng phu

Lạc           tịnh vi diệu vạn thù thắng duyên

Cát            cát đời đạo tinh chuyên

Tường      vân mây trắng đức hiền gần xa

Như          lòng tâm tưởng thăng hoa

Ý              lực tinh tấn kết tòa bảo châu.

Tây Úc – Thành phố Perth

Tết Bính Thân – 2016

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: