CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ Xuân - phụng họa

Thơ Xuân - Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ xướng,

quý Ni trưởng Ni sư phụng họa

CHÚC XUÂN – NT. Huỳnh Liên

Quý tấm lòng vàng bậc hữu ân,

Xuân sang lễ tặng kính đôi vần.

Hoa thêu gấm dệt, tài nung chí,

Phước góp công bồi đức nhuận thân.

Đời đạo dung hoà văn nhứt trí,

Sách kinh giồi luyện, tiếng muôn dân.

Vị tha phụng sự giàu kinh nghiệm,

Nghệ thuật cao siêu vượt kiếp trần.

HOẠ VẬN BÀI “CHÚC XUÂN” - Thuần Phong

Chúc là công quả, phải công ân,

Mà bận lòng ni bận sắp vần.

Bởi chuộng hoa đàm gieo thiện tín,

Nên đem đuốc tuệ chiếu tư thân.

Tâm thành cầu đạo vun bồi đạo,

Chí thiện phò dân phục vụ dân.

Phương tiện bất đồng đồng cứu cánh,

Cầu xin non nước lặng phong trần.

ĐÁP TẠ - NT. Huỳnh Liên

Đường xa ngàn dặm tiếp thơ Xuân,

Cám cảnh ghi ơn tạ ít vần.

Thức tỉnh giấc mê lìa vật chất,

Qui hồi bến giác dưỡng tinh thần.

Câu văn tiêu sái thanh lòng tục,

Tiếng pháp trầm hùng tỏ đạo chân.

Cõi thọ, đài Xuân, Xuân vĩnh cửu,

Ân ba Xuân lộ, đượm tươi nhuần.

Xuân Đinh Dậu – 1957

Đỗ đường diệu viễn lễ mừng Xuân,

Cám nghĩa ghi ơn, tặng ít vần.

Kỉnh Phật xin nhờ nguồn huệ sáng,

Trọng tăng cầu học pháp tu chân.

Về Tây phương cảnh vào ngôi báu,

Nương chuyển luân xa cậy sức thần.

Phước rộng đức dày công quả đủ,

Nhơn duyên giải thoát xuất gia gần.

CHÚC XUÂN, XUÂN VỚI ĐẠO (xướng) - NT. Huỳnh Liên

(Tặng quý Sư cô trong dịp Tết Năm Đinh Dậu – 1957)

CHÚC XUÂN

Xuân đi Xuân đến, lại mừng Xuân,

Biết tặng gì nhau? Chúc ít vần.

Chúc tuổi đời thêm thêm tuổi đạo,

Chúc đường tu tiến tiến đường chân.

Chúc minh tâm hiển hoà cơ nhiệm,

Chúc huệ hoa khai đắc trí thần.

Chúc nguyện vững vàng ngôi bất thối,

Đồng môn xin chúc khắp xa gần.

XUÂN VỚI ĐẠO

Trăm hoa đua nở sắc trinh thuần,

Muôn vạn lòng đua nở đoá xuân.

Rực rỡ y vàng tươi đạo Pháp,

Nhổn nha áo trắng đẹp tinh thần.

Vui xuân ước được xuân trường cửu,

Học Đạo cầu sao Đạo tối chân.

Đơm cánh hoa xuân rồi kết quả,

Quả xuân tròn chín Đạo tròn phần.

PHỤNG HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Thành Liên

Năm sang Xuân đến chúc mừng Xuân,

Kính chúc Sư cô một ít vần.

Sức khoẻ dồi dào mau đắc đạo,

Tinh thần tráng kiện được toàn chân.

Chúc tâm minh mẫn thông kinh diệu,

Chúc trí viên dung đắc pháp thần.

Chúc nguyện ngự an ngôi Giáo trưởng,

Hương thơm lan toả khắp xa gần.

PHỤNG HOẠ BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Thành Liên

Vườn Xuân hoa nở sắc tươi thuần,

Kìa đoá sen vàng cũng nét Xuân.

Tươi ánh từ bi vui đạo pháp,

Nhuộm màu trí huệ rạng tinh thần.

Minh tâm hiển lộ thông nguồn huệ,

Vọng thức tiêu trừ tỏ tánh chân.

Phát nguyện cần tu tu bất thối,

Đạo tròn quả đắc vẹn mười phần.

TẬP HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Hạnh Liên

Xuân đến con trò học chúc Xuân,

Tay nâng bút mực tập đôi vần.

Mừng Thầy tự giác sang tha giác,

Mừng đạo huyền chân hiện lý chân.

Mừng ánh huỳnh quang soi thế giới,

Mừng nguồn thanh khí nhuận tinh thần.

Mừng trong Giáo hội tu tinh tấn,

Mừng khắp nhơn sanh thấy Phật gần.

BỘ VẬN BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Hạnh Liên

Xuân tâm phơi phới vị trinh thuần,

Một buổi trời mai hé cánh Xuân.

Tứ pháp tam y bày giáo lý,

Nhứt thừa bát chánh độ tâm thần.

Chơn như pháp diệu tầm phương tiện,

Thiền định cơ mầu học lý chân.

Cây giác đơm bông cùng trái giác,

Trái vàng bông trắng đẹp trăm phần.

PHỤNG HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Tân Liên

Vâng lịnh thầy lành tập chúc Xuân,

Đôi lời con dại hoạ theo vần.

Nguyện hằng vâng giữ lòng ngay thật,

Nguyện mãi trau giồi tánh thiện chân.

Nguyện nước Cam lồ nhuần trí huệ,

Nguyện gương Bát nhã rọi tinh thần.

Nguyện tu tinh tấn không lay chuyển,

Cực lạc dầu xa cũng thể gần.

PHỤNG HOẠ BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Tân Liên

Tâm tánh hoà nhu đạo pháp thuần,

Áo vàng nghiêm chỉnh đón chào Xuân.

Hoa đàm ngào ngạt say hương diệu,

Đèn huệ lung linh mở trí thần.

Hạnh đức giồi mài noi đạo chánh,

Tài năng trau luyện tiến đường chân.

Mừng Xuân kính chúc Xuân hoà đạo,

Đạo sáng Xuân tươi đẹp vạn phần.

TẬP HOẠ VẬN BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Đàn Liên

Thu tàn đông mãn đón chào Xuân,

Trí cạn văn non nguyện đáp vần.

Nguyện trả ơn sâu tròn đạo chánh,

Nguyện đền nghĩa nặng vẹn tâm chân.

Nguyện Thầy tấn lực phô đèn huệ,

Nguyện Tổ tăng long chuyển pháp thần.

Nguyện hoá cõi đời thành Lạc cảnh,

Độ trong sanh chúng được về gần.

TẬP HOẠ VẬN BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Đàn Liên

Kìa đoá vô ưu dáng đẹp thuần,

Sắc tươi hương ngát đón chào Xuân.

Cơ mầu phổ độ khai hoa trí,

Pháp nhiệm hoằng dương chuyển lực thần.

Huệ mạng ngàn đời gìn tánh giác,

Linh quang muôn kiếp giữ tâm chân.

Trau giồi hạnh đức mong tròn quả,

Đắc nguyện toà sen được vững phần.

HOẠ VẦN BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Khánh Liên

Một tuổi một năm một chuyến Xuân,

Mà chưa đủ trí đáp nên vần.

Đáp ơn cao trọng lời ngay thật,

Đáp nghĩa sâu dày lẽ chánh chân.

Đáp đạo sư đồ bồi giáo pháp,

Đáp công hoá độ tiến tinh thần.

Bền lòng chắc dạ hằng tinh tấn,

Cực lạc cầu mong sớm dựa gần.

BỘ VẬN

Thương trò Thầy đã chúc thơ Xuân,

Võ vẽ đôi câu tập hoạ vần.

Đạo quả cần trau trau quả đức,

Đạo tâm gắng sửa, sửa tâm chân.

Đạo phô chơn lý truyền kinh báu,

Đạo độ nhơn sanh chuyển pháp thần.

Đạo nghĩa vẹn toàn câu hiếu nghĩa,

Hương thơm đạo đức toả xa gần.

PHỤNG HOẠ BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Khánh Liên

Phóng ánh quang minh bủa đức thuần,

Sắc hương tô điểm cảnh vườn Xuân.

Quả vàng rộ chín tươi màu sáng,

Hoa trắng đương khai nhuận khí thần.

Hiếu nghĩa lòng mong tròn vĩnh viễn,

Thuỷ chung dạ ước vẹn trường chân.

Liên huê kết cánh lên thuyền giác,

Giác ngộ nhơn sanh đạo đắc phần.

HOẠ VẬN BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Tuyết Liên

Xuân về lượng cả chúc bài Xuân,

Dẫu kém văn thơ cũng hoạ vần.

Gọi chúc tâm thành con trẻ dại,

Cùng là lễ kỉnh Đấng Thầy chân.

Mong cầu Giáo Hội nêu gương quý,

Nguyện chúc Sư Cô đắc pháp thần.

Xuân đến muôn loài mau giác ngộ,

Tu tâm cảnh Phật nguyện về gần.

MƯỢN VẬN BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Tuyết Liên

Mơn mởn hoa lê sắc đẹp thuần,

Huỳnh y phấp phới khắp trời Xuân.

Hoa đàm tươi nở lan hương diệu,

Đuốc huệ bừng soi rạng pháp thần.

Tỉnh giấc người mê quy đạo chánh,

Gọi hồn kẻ giác hướng đường chân.

Xuân về muôn vật tươi màu thắm,

Có đạo thêm Xuân vẹn phước phần.

MƯỢN VẬN BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Tuyết Liên

Khất sĩ Ni lưu hạnh nết thuần,

Trầm ngâm nghiệm lý buổi thanh xuân.

Liên đài lảnh lót hoà kinh diệu,

Bửu tháp uy nghi rực nến thần.

Nở cánh từ bi tâm tận thiện,

Nồng hương bác ái đạo toàn chân.

Nghiêm trì giới luật nêu gương sáng,

Giải thoát chân không đạo trổi phần.

PHỤNG HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Liễu Liên

          1

Thu qua Đông lại đến ngày Xuân,

Chúc tặng Tôn Sư tập hoạ vần.

Chúc Đạo hoằng khai phô ánh sáng,

Chúc thân tráng kiện dạy lời chân.

Chúc Bồ đề kết khai hoa trí,

Chúc Bát nhã đơm mở huệ thần.

Chúc bước tu hành thêm tiến triển,

Chúc ngôi Chánh giác được kề gần.

2

Thu mãn Đông tàn đến tiết Xuân,

Lòng con khấp khởi nguyện đôi vần.

Nguyện khai Bát nhã minh đèn huệ,

Nguyện đắc Bồ đề tỏ Đạo chân.

Nguyện đáp ơn Thầy bồi giáo pháp,

Nguyện đền nghĩa mẹ dưỡng tinh thần.

Nguyện tâm bất thối đường tu niệm,

Nguyện cảnh Tây phương trẻ được gần.

BỘ VẬN BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Liễu Liên

Trí hoá khai thông một chất thuần,

Như hoa tươi tắn đón chào Xuân.

Hồng ân chiếu rọi nghìn tia dịu,

Huệ lực phô trương vạn phép thần.

Chuyển pháp mở mang nguồn Đạo chánh,

Dạy người trau sửa khối tâm chân.

Con thuyền Bát nhã sang Tây cảnh,

Ai bước vào đây chắc vững phần.

HOẠ VẬN BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Nhu Liên

Xuân đến Thầy ban vịnh chúc Xuân,

Con thơ kính cẩn hoạ theo vần.

Mừng ngôi Giáo chủ khai đường chánh,

Mừng hội Tăng Già tỏ lý chân.

Mừng chốn hồng trần xa vật chất,

Mừng trong Giáo hội hiệp tinh thần.

Mừng Thầy dẫn đạo gom người trí,

Bốn biển dầu xa cũng thể gần.

HOẠ VẬN BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Nhu Liên

Xuân đến muôn hoa đượm vẻ thuần,

Khu vườn rực rỡ chốn trời Xuân.

Hương nồng bác ái thơm tho dạ,

Sắc thắm từ bi tỉnh mỉnh thần.

Cội chánh trung kiên bền đạo chánh,

Tàng cây hiếu nghĩa vững tâm chân.

Bồ đề cõi thọ ai là chủ,

Chủ cực công gieo chủ hưởng phần.

PHỤNG HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Phương Liên

Thầy ban cho trẻ một bài Xuân,

Trẻ dại u ơ tập hoạ vần.

Chúc khắp Tăng già bền đạo chánh,

Chúc trong Hội chúng vững tâm chân.

Chúc hàng bạn lữ khai đèn huệ,

Chúc Đấng Tôn Sư đắc phép thần.

Chúc khắp nơi nơi rồi nguyện ước,

Đạo tràng kiếp kiếp trẻ theo gần.

PHỤNG HOẠ BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Phương Liên

Đạo tràng thanh khiết nét đơn thuần,

Dọn dẹp trong ngoài tiếp rước Xuân.

Nở đoá từ bi tươi sắc diện,

Rải hương bác ái nhuận tinh thần.

Lễ nghi cung kỉnh nêu gương quí,

Kinh kệ vang vầy tỏ lý chân.

Đạo pháp trường tồn Xuân vĩnh cửu,

Xuân tươi đạo sáng vẹn muôn phần.

PHỤNG HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Mỹ Liên

1

Thầy hiền thương trẻ thưởng thơ Xuân,

Trẻ dại khờ ngây tập hoạ vần.

Cầu đạo Thầy cao nền diệu pháp,

Cầu tâm Thầy đắc, lý toàn chân.

Cầu phô linh ứng thân kim sắc,

Cầu hiện quang minh trí huệ thần.

Cầu quả Như Lai Thầy sẽ chứng,

Dắt dìu sanh chúng sẽ nương gần.

2

Xuân, Hạ, Thu, Đông trở lại Xuân,

Mừng Xuân thầy dạy hoạ năm vần.

Văn chương ngập ngượng không lời đẹp,

Ý tứ lờ mờ thiếu lý chân.

Ráng tập siêng làm phô sức lực,

Kiếm vần tìm đối dụng tinh thần.

Đôi câu kính chúc Xuân trường thọ,

Tiếp độ nhân sanh thảy sống gần.

BỘ VẬN BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Mỹ Liên

Vườn hoa đạo đức vẻ trinh thuần,

Rộ nở cùng nhau đón gió Xuân.

Cánh trải từ bi phô sắc diệu,

Nhuỵ pha bác ái đượm hương thần.

Tâm mê thức tỉnh đường duyên giác,

Trí ác quy đầu cõi thiện chân.

Giữa cảnh ta bà xây Lạc quốc,

Ai người gặp gỡ lắm duyên phần.

PHỤNG HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Phục Liên

Cửa thiền rộng mở đón chào Xuân,

Xuân nhựt con thơ kính hoạ vần.

Chúc tụng ngôi Thầy tròn quả giác,

Xưng dương Giáo Trưởng huệ toàn chân.

Thuyền từ vững lái dìu sanh chúng,

Cõi tịnh công phu đắc phép thần.

Huệ trạch ân nhuần đời kính ngưỡng,

Muôn thu con nguyện được hầu gần.

01.01 Đinh Dậu – 1957

PHỤNG HOẠ BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Phục Liên

1

Nghinh Xuân Thầy thưởng đoá hoa thuần,

Cánh trắng hương xông toả ý Xuân.

Thập giới nền tu rèn đức hạnh,

Bát y ánh đạo rạng tinh thần.

Đạo tâm gìn giữ tâm thanh tịnh,

Chánh pháp truyền lưu pháp hiển chân.

Tịnh cảnh tây phương Thầy tịnh hoá,

Liên hoa kết cánh vẹn muôn phần.

2

Liên hoa kết cánh nét trinh thuần,

Dâng đoá sen vàng kính chúc Xuân.

Thánh Đạo Thầy truyền đời hết khổ,

Kinh văn con học chuyển tinh thần.

Luật điều bảo hộ tâm thanh tịnh,

Đuốc huệ bừng soi tỏ tánh chân.

Phụng kỉnh Tổ Thầy ngôi nhất phẩm,

Chí mong liễu ngộ đáp đôi phần.

PHỤNG HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - NT. Viên Liên

Mỗi năm mỗi có một mùa Xuân,

Xuân chốn thiền môn trẻ hoạ vần.

Kỉnh Đức Thầy hiền thông huệ trí,

Mừng ngôi Giáo Trưởng hiển toàn chân.

Phô bày Giáo lý kinh thâm diệu,

Truyền đạt văn thơ nghĩa tuyệt thần.

Sanh chúng nghe qua liền lãnh hội,

Nương theo Thánh ý được về gần.

PHỤNG HOẠ BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - NT. Viên Liên

Đạo mầu pháp nhiệm sáng tâm thuần,

Nguyên Đán dừng chân toả khí Xuân.

Mát mẻ vườn thiền xinh cảnh Phật,

Trang nghiêm Chánh Điện đẹp tinh thần.

Mừng Thầy tuổi thọ Kim thân rạng,

Kỉnh Đức cao Minh trí huệ chân.

Chuyển bánh luân xa khai Thánh Đạo,

Chúng sanh quy hướng được an phần.

PHỤNG HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - Xuân Liên

1

Pháo chào mai đón trẻ mừng Xuân,

Tập tễnh đôi câu kính hoạ vần.

Chúc đạo thâu người người đạo đức,

Chúc đường tu học học đường chân.

Chúc đoàn tăng lữ nêu gương huệ,

Chúc hội ni lưu đắc phép thần.

Chúc đấng Thầy lành tăng sức khoẻ,

Liên đài tỏ rạng khắp xa gần.

2

Quang đãng bầu trời đượm vẻ Xuân,

Liên huê đơm nở cánh xây vần.

Mừng trong tăng chúng thành cơ đạo,

Mừng cõi nhân hoàn thấu lý chân.

Mừng ánh quang minh phô chánh giáo,

Mừng đèn trí huệ chiếu tinh thần.

Mừng đời mạt pháp nhiều may mắn,

Lạc cảnh ngày nay thấy hiện gần.

BỘ VẬN BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - Xuân Liên

Liên huê hé nở nét trinh thuần,

Lan toả mùi hương phất gió Xuân.

Đuốc huệ quang minh soi trí hoá,

Hoa đàm tinh khiết rạng tinh thần.

Tứ y pháp nhiệm gìn gương báu,

Bát chánh cơ mầu giữ đạo chân.

Muốn được trường Xuân trong cõi thọ,

Chân tu khổ hạnh chớ quên phần.

PHỤNG HOẠ BÀI “CHÚC XUÂN” - Liên Kiều – 1957

Hôm nay Xuân đến chúc thơ Xuân,

Con trẻ khờ ngây tập hoạ vần.

Chúc nguyện tròn đầy ngôi Chánh Giác,

Chúc cầu vững chãi Đạo toàn chân.

Chúc thân tráng kiện như Xuân diệu,

Chúc trí quang minh tựa huệ thần.

Chúc tặng Giáo đàn ngôi nhứt phẩm,

Ân lành ban rải khắp xa gần.

.HOẠ VẬN BÀI “XUÂN VỚI ĐẠO” - Liên Kiều – 1957

Hoa Xuân muôn đoá vẻ trinh thuần,

Lá thắm cành tươi đón gió Xuân.

Cánh trắng trắng phau xinh thể vóc,

Nhuỵ vàng vàng ánh đẹp tinh thần.

Mùa hoa Đạo đức hồn thanh tú,

Nhân vật từ hoà tánh thiện chân.

Cảnh giới huy hoàng Xuân vĩnh cửu,

Ai người thưởng thức lắm duyên phần.

KỶ DẬU CẢM TÁC (xướng) 1969 - NT. Huỳnh Liên

Tiếng gà óng ỏi dậy non sông,

Rạng rỡ năm châu ánh Lạc Hồng.

Văn hiến ngàn năm tươi cội Việt,

Võ công muôn thuở chói vừng Đông.

Anh hùng dân tộc chung bồi đắp,

Liệt nữ giang sơn cũng gánh gồng.

Một cõi gấm hoa xương máu dệt,

Dễ ai tráo chác dễ đèo bồng.

PHỤNG HOẠ - NT. Tràng Liên

Giữ tâm toàn thiện, rạng non sông,

Giặc giã còn đâu, đổ máu hồng.

Cực lạc hiện tiền, không phải kiếm,

Việt Nam hãnh diện, cháu con rồng.

Mỗi người tự nhủ lòng cân nhắc,

Chớ để giống lành hoại uổng công.

Quán xét đời ta làm việc phải,

Cõi trần an ổn thoả hoài mong.

PHỤNG HOẠ - NT Châu Liên

Kỷ Dậu Xuân về khắp núi sông,

Quê hương chinh chiến khổ con Hồng.

Ước nguyền thống nhất miền Nam Bắc,

Cầu khẩn thanh bình cõi Á Đông.

Cân quắc trao tài, tài liệt nữ,

Tang bồng luyện chí, chí anh hùng.

Nức lòng thế giới gương anh dũng,

Kết quả hoà đàm thoả nguyện mong.

PHỤNG HOẠ - NT. Tân Liên

Thây người tợ núi máu đầy sông,

Thảm cảnh vừa qua đổ luỵ hồng.

Kỷ Dậu Xuân này an nước Việt!

Mậu Thân năm ngoái dậy trời Đông.

Ngoại nhân ngươi chớ nên gây chiến,

Nội giới tôi đây phải gánh gồng.

Bạo lực uy quyền không bảo đảm,

Muốn yên chớ giết chớ đèo bồng.

PHỤNG HOẠ - NT. Minh Liên

Kỷ Dậu Xuân về đẹp núi sông,

Hỡi ai cháu Lạc với con Hồng.

Tung lồng vật chất xa hầm tối,

Mở cửa tinh thần hiệp cõi Đông.

Ơn nước nam nhi ra sức đỡ,

Nợ nhà nữ giới sẵn vai gồng.

Tâm từ niệm niệm vang thành nhạc,

Thắp nén tâm hương thấu cõi bồng.

BỘ VẬN BÀI XUÂN KỶ DẬU - NT. Khánh Liên

Xuân đến tô màu đẹp núi sông,

Cỏ hoa nhuận thắm ánh dương hồng.

Trưng Vương gương chói trời Nam Quốc,

Tô Định thây vùi đất Việt Đông.

Vạt đổ nam nhân ra sức đỡ,

Nhà siêu thục nữ ghé vai gồng.

Tiếng gà giục thúc mau bừng tỉnh,

Bạn gái lo tu chớ bưởi bòng.

PHỤNG HOẠ - NT. Phục Liên

Kỷ Dậu Xuân về đẹp núi sông,

Điểm tô muôn vật ánh tươi hồng.

Đạo mầu tỏ sáng trời Nam Á,

Pháp Chánh rạng ngời cõi Viễn Đông.

Công khó Thầy lành ra sức đắp,

Quang vinh đệ tử ghé vai gồng.

Ngàn năm gương sáng bia thanh sử,

Hậu thế noi theo chớ bưởi bòng.

PHỤNG HOẠ - NT. Viên Liên

Xuân về rộn rã khắp non sông,

Muôn cánh hoa Xuân đượm sắc hồng.

Bông triết ngàn năm xinh cội Á,

Cành dương vạn thuở đẹp trời Đông.

Hỡi người Phật tử chung tay đắp,

Gọi kẻ từ tâm sớt gánh gồng.

Nền tịnh lưu danh người đất Việt,

Thiên thu phỉ chí khách tang bồng.

HOẠ BÀI “KỶ DẬU CẢM TÁC” - NT. Tuyền Liên

Gió Xuân réo rắc khắp non sông,

Rung động buồng tim giống Lạc Hồng,

Luyện chí anh hùng bền núi Thái.

Rèn tâm thục nữ rạng gương Đông,

Sơn hà kẻ trước nhiều tô điểm.

Xã tắc người sau nặng gánh gồng,

Trau chuốt nước non xinh gấm vóc.

Thành công cho phỉ chí tang bồng.

HOẠ BÀI “KỶ DẬU CẢM TÁC” - Huệ Tâm

Kỷ nguyên tuần nhựt giỗ non sông,

Hoài niệm Xuân xưa đổ lệ hồng.

Nội chiến tương tàn đau đất Việt,

Ngoại xâm giày xéo hận trời Đông.

Thời cơ nghiêng ngửa ai lèo lái,

Vận nước chông chênh kẻ gánh gồng.

Xé rách dư đồ phân giới tuyến,

Mựa đừng ngấp nghé mựa đèo bồng.

ĐC. 4 Quang Trung – Biên Hoà

CHUYẾT HOẠ XUÂN KỶ DẬU CẢM TÁC CỦA NI SƯ TRƯỞNG - Liên Diệp

Khói lửa lan tràn khắp núi sông,

Máu thiêng sôi sục giống con Hồng.

Lá gan anh dũng phơi rừng Việt,

Ngọn đuốc oai hùng rực cõi Đông.

Nước đổ trẻ già chung sức gánh,

Nhà nghiêng trai gái hiệp vai gồng.

Điểm son trang sức còn tô đậm,

Há dễ ai đem dạ bưởi bòng.

BỘ VẬN BÀI XUÂN KỶ DẬU - NT. Ngôn Liên

Rộn rã Xuân về khắp núi sông,

Muôn hoa đua nở sắc tươi hồng.

Đạo tràng rộng mở vùng Nam Á,

Tín hữu lan tràn cõi Viễn Đông.

Thong thả cầu Thầy an với tịnh,

Đa đoan để trẻ gánh cùng gồng.

Phật ban ân huệ cho tròn nguyện,

Cố gắng trao tâm chớ bưởi bòng.

HỌA VẬN BÀI THI CỦA NI SƯ TRƯỞNG - N.K.T

Tiếng gà sôi động khắp non sông,

Kỷ Dậu còn ghi dấu lửa hồng.

Chấu đá xe voi lừng cõi Á,

Cọp vương lưới thỏ thẹn rừng Đông.

Trẻ già hiệp sức cùng tranh đấu,

Giàu khó chung vai sớt gánh gồng.

Luyện chí trui lòng kinh sắt đá,

Dễ ai tham bưởi dễ tham bòng.

Đêm giao thừa xuân Kỷ Dậu

PHỤNG HỌA - Con Bà Bác Sĩ

Xuân về tô điểm khắp non sông,

Riêng thảm thương thay giống Lạc Hồng.

Dũng sĩ thây phơi nơi đất Việt,

Chiến tranh lửa bốc gốc trời Đông.

Cầu trời lập quốc chung bồi đắp.

Lạy Phật cứu gia vững gánh gồng.

Muôn thuở thanh bình vui hỷ hạ,

An cư lập nghiệp dứt bềnh bồng.

BỘ HỌA XUÂN KỶ DẬU - Thiện Nghĩa

Chợt nghe gà gáy dậy non sông,

Tỉnh giấc binh đao giống Lạc Hồng.

Suy gẫm tiếng hòa, trong cõi Á,

Thực hành chí tiến giữa trời Đông.

Kíp mau chung sức lo gầy dựng,

Há để riêng ai chịu gánh gồng.

Xuân mới gian san bừng ý chí,

Khuyên ai gắm ghé chớ đèo bồng.

BỘ HOẠ BÀI XUÂN KỶ DẬU - Thiện Tâm

Vang dội canh gà khắp núi sông,

Xuân sang vạn vật ánh tươi hồng.

Hòa bình chớm nở trời Nam Việt,

Chiến cuộc thâu hồi cõi Á Đông.

Quốc biến anh hùng chung cật đỡ,

Gia vong nữ kiệt ghé vai gồng.

Dư đồ trải bốn nghìn năm lẻ,

Bảo vệ đừng đem dạ bưởi bòng.

MỪNG XUÂN QUÝ HỢI (xướng) – Ni Trưởng Huỳnh Liên

Mừng Xuân Quí Hợi chúc Ni sanh,

Đại nguyện hoằng dương đạo đắc thành.

Học vấn trau giồi gương trí tuệ,

Ghét ganh đào thải gốc vô minh.

Từ bi chất ngất nền công đức,

Nhân nghĩa bằng trang hố bất bình.

Kết cánh Liên hoa hoà hội chúng,

Đường về bến giác rộng thinh thinh.

Quý Hợi 1983

PHỤNG HOẠ - NT. Phục Liên

Đại nguyện Thầy hiền độ chúng sanh,

Xuân sang khánh chúc đạo viên thành.

Tùng cao toả bóng tàng công đức,

Sắn vượt nương nhờ cội trí minh.

Hoá nghiệp trầm mê xây cõi tịnh,

Hiện thân giải thoát rải tâm bình.

Pháp luân xoay chuyển thần vô ngại,

Đức cả ơn dày bủa rộng thinh.

PHỤNG HOẠ - NT. Viên Liên

Đắc pháp chơn truyền độ chúng sanh,

Kim thân bất hoại đạo viên thành.

Chở chuyên phái nữ lên bờ Giác,

Bao bọc ban truyền dạy pháp minh.

Oai đức từ bi xua biến cố,

Quyền năng thanh tịnh phúc an bình.

Ân cao lượng cả bền tâm chí,

Vòi vọi siêu tầng đức rộng thinh.

PHỤNG HOẠ - NT. Khiêm Liên

Cũng nghiên, cũng bút cũng thơ sanh,

Mài miệt đường tu tấc dạ thành.

Những ngọn nắng mưa mờ đuốc tuệ,

Nào hay duyên phước hội đèn minh.

Văn chương giồi luyện nền công đức,

Đạo pháp hoà chan giọt tịnh bình.

Biết đến bao giờ đền đáp được,

Sông dài biển rộng nghĩa thinh thinh.

PHỤNG HOẠ - Tín Liên

Sen vàng một đoá độ nhơn sinh,

Bể thẳm thuyền đơn dạ chí thành.

Rỡ rỡ niềm tin tươi phước huệ,

Ngạt ngào hương trí đốt vô minh.

Từ bi ấp ủ mầm công đức,

Nhẫn nhục vùi tan nỗi bất bình.

Chói mãi nghìn đời vì nghiệp cả,

Tường vân bao bọc cõi vô minh.

PHỤNG HOẠ - Liên Thanh

Mừng Xuân hớn hở hội Ni sanh,

Kính chúc Ni Sư đạo đắc thành.

Chánh pháp truyền ban vàng chiếu diệu,

Chân tâm vắng lặng ngọc viên minh.

Mầm non gầy dựng rừng công đức,

Nghĩa trọng cưu mang biển thái bình.

Nguyền bóng li ti hoà bóng cả,

Trên đường giác ngộ bước thênh thênh.

PHỤNG HOẠ - Liên Thu

Mừng Tết lời hay ý đẹp sanh,

Kính mong Sư Trưởng đạo mau thành.

Định thiền hành xứ tâm an lạc,

Chánh giác tu trì trí liễu minh.

Như nhạc trầm hùng gây phấn chấn,

Như trăng trí tuệ toả quân bình,

Từ bi tắm gội thương cùng khắp,

Công đức lưu truyền đại hải thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên Dung

Mừng Xuân kính bút ánh thơ sanh,

Thể nhập Thiền môn đạo cánh thành.

Giong ruổi xinh xinh đường lục đạo,

Tầm nguyên hoá hoá nẻo tam minh.

Nho kinh lưu giữ tâm cần mẫn,

Chánh pháp hoằng dương lối hạnh bình.

Nối chí tiền nhân lòng rộng mở,

Một ngày khai hội tiếng không thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên Vân

Xuân về đạo pháp tủa nhơn sanh,

Hành xứ Như Lai quả kết thành.

Hoa nở Bồ Đề đơm hạnh nguyện,

Hương thơm Bát Nhã chiếu đài minh.

Độ tha bát ngọc gieo công đức,

Cứu thế cành dương nhúng tịnh bình.

Lái chiếc thuyền văn chuyên chở đạo,

Niết Bàn bỉ ngạn cõi thinh thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên Diễm

Duyên nay hội ngộ đấng tiền sanh,

Xả kỷ duy tha đạo chứng thành.

Bát nhã thuyền lành xuôi bến giác,

Tứ đề đuốc sáng rọi đài minh.

Từ bi bủa đức trùm nhân loại,

Trí tuệ ban ân rưới tịnh bình.

Nương bóng Từ Tôn về Phật quốc,

Liên đài cửu phẩm cõi vô thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên Hoa

Xuân về kính chúc bậc tiền sanh,

Chí cả không lui đạo quả thành.

Tiếng nhạc từ bi xua ác nghiệp,

Ngọn đèn trí huệ phá vô minh.

Lượng cao che chở khôn mô tả,

Đức rộng bao giăng khó phẩm bình.

Hoa nở thiền môn thơm bát ngát,

Đường sang cõi Giác rộng thinh thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên Yến

Xuân về kính chúc bậc tiền sanh,

Pháp thể khinh an hạnh nguyện thành.

Bát chánh ban truyền duyên trí huệ,

Tứ y nghiêm túc đạo viên minh.

Từ bi chan chứa nền công đức,

Bác ái bao dung dẹp bất bình.

Nghĩa trọng ơn dày thâu hội chúng,

Đường về giác ngộ bước thinh thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên Xuân A

Hoa đàm kết cánh hội Liên sanh,

Chúc nguyện ân sư đạo chứng thành.

Cứu khổ đẩy lùi màn hắc ám,

Ban vui mở rộng cửa quang minh.

Văn chương trau chuốt rèn kinh nghiệm,

Giáo pháp hoằng dương rưới tịnh bình.

Phước lộc tràn đầy như biển cả,

Xây đài cực lạc cõi vô minh.

PHỤNG HOẠ - Liên Xuân B

Xuân về chồi lộc tự nhiên sanh,

Kính chúc Ni Sư đạo đắc thành.

Ân huệ ban truyền duyên trí huệ,

Vô minh trừ diệt hiện chân minh.

Lên đàng giải thoát tâm vừa ngộ,

Lập hạnh trang nghiêm ý phải bình.

Tinh tấn từ đây về bến giác,

Tịnh đàng chuyển pháp rộn âm thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên Hiền

Xuân về kính chúc đấng Tiền sanh,

Xả kỷ duy tha đạo chứng thành.

Mài miệt thơ văn giồi trí tuệ,

Trở về tự tánh dẹp vô minh.

Từ bi bủa đức đưa sanh chúng,

Bác ái ban ân rưới tịnh bình.

Nối tiếp hiền nhân bền chí nguyện,

Thuyền quay bến giác rộng thinh thinh.

PHỤNG HOẠ - Hoa Liên

Một đoá hoa thiền trí huệ sanh,

Dâng Thầy chúc nguyện đạo viên thành.

Như vầng trăng toả xua mờ tối,

Như ánh trời quang rạng chiếu minh.

Như biển lặng trong không sóng gió,

Như thuyền đưa độ được an bình.

Công ơn tế độ như trời biển,

Trăm gánh muôn gồng nghĩa rộng thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên Tú

Lời cầu câu chúc ý Ni sanh,

Lộc trổ hoa đơm quả đắc thành.

Tay ngọc nâng niu chồi trí tuệ,

Lòng vàng chói lọi ánh viên minh.

Lục hoà khép nép nền duyên phước,

Tam tụ nhuần chan nước tịnh bình.

Đại nguyện kiên trì nương đại chúng,

Đức lành biển cả bủa thinh thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên Thảo

Đèn từ Xuân đến chiếu nhơn sanh,

Hạnh nguyện hoằng dương dạ chí thành.

Tự giác cho thanh đường phước huệ,

Giác tha hướng dẫn nẻo quang minh.

Ruộng từ bát ngát gieo công đức,

Nước trí trong veo rưới tịnh bình.

Ngàn cánh sen duyên hoà hội chúng,

Đưa đường huyền diệu cõi vô thinh.

PHỤNG HOẠ - Liên An

Sen vàng tươi thắm cõi nhơn sanh,

Ngào ngạt hương thơm ý nguyện thành.

Dẫn lối hành thiền sanh trí huệ,

Lên đường cứu khổ diệt vô minh.

Ra ơn xả kỷ gieo công đức,

Lập hạnh dung tha dẹp bất bình.

Bát nhã trương buồm sang bến Giác,

Nương về xứ Phật nhẹ thinh thinh.

 Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: