CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ưu Đàm xuân thiêng

 

*Đêm giao thừa Xuân Mậu Tuất – 2018

PHÁP        Phật mầu nhiệm thiêng liêng

VIỆN         hoằng dương tỏa đức hiền độ sanh

MINH       minh chiếu diệu thiện lành

ĐĂNG       đèn Chơn lý thường hành chánh chơn

QUANG    uy ngời sáng tâm hồn

ĐÓN          nguyên tiêu bái Linh sơn Lạc Hồng

GIAO        long đỉnh ngọc Tiên Rồng

THỪA       tự thiên địa non sông giống nòi

ĐINH        quán thẩm thấu ngọt bùi

DẬU          hiền túc túc… bồi hồi gian truân

MẬU         Kỷ… à… ơi… xa luân

TUẤT        Hợi thị hóa vạn tầng thức tâm

HAI           phương đời đạo thậm thâm

KHÔNG    sắc nhị đế già lam võng thù

MỘT          hai ba bốn… tịch trừ

TÁM          chánh đạo kết trượng phu bồ đề

CẦU          bá tánh thoát lầm mê

NGUYỆN  nhân loại sớm quay về thiện chơn

QUỐC       hồn, quốc túy giang sơn

THỚI         lai tịnh lạc… tỉnh hồn phàm phu

DÂN          tình soi sáng sương mù

AN             tâm, an tánh cương nhu nghiệp trần

THẾ           gian vạn cổ phù vân

GIỚI          pháp chuyển hóa cởi vần mộng du

HÒA          tâm linh… sống vô ưu

BÌNH         đẳng tuệ giác kinh thư nhiệm mầu

CHÚNG    ta bà biết thương nhau

SANH        sanh cộng trú một màu thanh lương

HỶ             túc tam giới mười phương

LẠC           tín nhuận rạng thuần gương Phật đà

CÁT           cát trí tuệ thăng hoa

TƯỜNG    lành vi diệu vạn tòa phạm âm

NHƯ          như Phật đại bi tâm

Ý                thiền quang ngát Ưu đàm xuân thiêng.

Thanh Tịnh am, Xuân Mậu Tuất – 2018

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: