CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân thiêng hạnh phúc

Thi hóa bài kinh Uất-xà-ca (kinh Tạp A-hàm, quyển 4,

kinh số 91, thuộc Đại Tạng Kinh Việt Nam)

Thân tặng thiện hữu trí thức và Phật tử gần xa!

Phật xưa trụ xứ Kỳ Viên

Vườn Cấp-cô-độc ấn truyền nghĩa tuyên

Bà-la-môn trẻ hữu duyên

Uất-xà-ca phát tâm hiền cầu xin

Tại gia thế tục thiện sinh

Làm sao thoát khỏi vô minh não phiền?

Được hỷ lạc ngay hiện tiền

Lợi ích hạnh phúc lưu niên ngày ngày?

Phật rằng: bốn pháp cực hay

Phương tiện, Thủ hộ đủ đầy bình yên

Thiện tri thức, Chánh mạng… thiêng

Sáng chiều thuần tịnh nhiệm huyền sâu xa.

Thế nào, Phương tiện ma ha

Người thiện nam gánh việc nhà đảm đương

Nghề nghiệp kỹ xảo ruộng vườn

Dạy học, toán thuật, bán buôn… những là

Thầy đồ, họa sĩ… tinh hoa

Phục vụ vương sự hằng sa trau dồi

Siêng năng, tinh tấn tài bồi

Phụng sự cuộc sống niềm vui vô vàn.

Thứ hai, Thủ hộ nghiêm trang

Tạo dựng gia nghiệp phong quang trong ngoài

Bạc tiền, lúa gạo… tự tay

Đúng pháp có được đêm ngày thảnh thơi

Biết giữ gìn, chẳng mất trôi

Vua, giặc, nước, lũ… chẳng rời lìa xa.

Thứ ba, Thiện trí hương hoa

Tri túc điều độ… kết tòa tri âm

Không buông lung, không dối tham

Không hung hiểm, không lỗi lầm ác mê

Thiện tri thức khéo đi về

Quả ác chưa khởi, quyết thề không sanh

Những sầu khổ lỡ vương mang

Quyết lìa, quyết đoạn vượt ngàn đau thương!

Những điều vui thích cát tường

Chưa sanh, quyết lập tựa nương vững bền

Có rồi gìn giữ không quên

Tinh tấn vun đắp ngày đêm thanh lòng.

Thứ tư, Chánh mạng song song

Sống đời tri túc ngoài trong lưu hình

Thu chi cân đối hữu tình

Nhập xuất vừa phải quân bình gần xa

Không thêm bớt, không hiểm tà

Bình đẳng tướng tánh thoát nhà khổ đau

Liệu cơm “đậu hủ tương giao”…

Đừng ham danh vọng, dồi dào tiêu pha!

“Quả Ưu-đàm bát” lụn tà

Tự biết liệu định mới là “trượng phu”

Chánh mạng thắng diệu điều nhu

Bốn pháp thành tựu tấn tu quả lành

Tháng ngày tích tụthiện sanh

Hạnh phúc đơm nụ tươi cành thiên hương.

Uất-xà-ca bạch Phật thương

Có bao nhiêu pháp cát tường đời sau?

Phật dạy: bốn pháp thanh cao

Tín, giới, thí, tuệ… một màu an vui.

Thế nào, Đức tin cao ngôi?

Lòng kính Tam bảo chẳng rời chẳng xa

Dù chư Thiên, dù Phạm ma…

Không thể phá hoại tịnh tòa niềm tin.

Thế nào, Giới đức uy linh

Những giới đã thọ thắng tình thậm thâm

Sát sinh, trộm cắp, tà dâm

Nói dối, uống rượu… lỗi lầm quyết buông

Tự giữ gìn, không vấn vương

Tịnh hóa ba nghiệp thoát đường trầm luân.

Thế nào, Thí xả báo thân

Soi tâm trong sáng thoát lần nẻo mê

Xa lìa keo kiệt chấp nê

Bố thí, hành xả, tập lìa ảo duyên

Thắng ngộ hỷ lạc hiện tiền

Tích phước thanh thản như tiên giữa đời.

Thế nào, Tuệ trí tuyệt vời

Khổ, Tập, Diệt, Đạo… rạng ngời quả nhân

Nhận thức tỏ rõ thế trần

Tự mình gây tạo, soi lần nẻo ra

Nhiều đời huân tập mê tà

Nay bị quả khổ khó mà kêu than!

Muốn được thoát kiếp trái oan

Tự dừng nghiệp tội, tìm đàng tập tu

Lìa ác nghiệp, thiện điều nhu

Dần dần chuyển hóa trượng phu kết thành

Khổ – Tập… nhân quả chúng sanh

Diệt – Đạo … chánh hạnh thắng hành chân nhân

Tại gia tám pháp tu thân

Đời đời hạnh phúc muôn phần phước duyên

Hiện tại, tương lai… đẹp hiền

Báo thân nhàn lạc tịnh thiên thoát sầu

Cực lạc Phật cảnh thượng cầu

Pháp thân vi diệu nhiệm mầu thiên thu.

Pháp viện Minh Đăng Quang – Q.2

Xuân Ất Mùi, PL.2559 – DL.2015

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: