CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuân Quý Tỵ

 

 Mùa xuân đến bầu trời quang đãng,

Chốn Phật đường chói rạng niềm tin.

Thiện nam tín nữ kiền thành,

Đón xuân đạo đức tịnh thanh nghiệp trần.

Ngày xuân đến nhân dân mong ước,

Cho người người hưởng được vui an.

Không còn những cảnh tai nàn,

Không còn những cảnh lầm than khổ sầu.

Ngày xuân đến cùng nhau hội hiệp

Lòng nguyện cầu hòa nhịp điển linh

Xuất gia cư sĩ đồng thanh

Hòa âm dị khẩu tâm lành triển khai

Lời Phật dạy trần ai khổ trược

Pháp tu hành bồi đức góp công

Phước duyên cao thượng gieo trồng

Cho tăng trí huệ cho lòng thắm tươi

Cõi giải thoát an vui hòa ái

Không buộc ràng oan trái ghét thương

Tâm không ô nhiễm tình trường

Khen chê danh lợi nhiễu nhương xa lìa

Cõi trần thế phân chia khôn dại

Chốn đạo tràng rộng rãi bao la

Cảm thương người vật ruột rà

Tình thương bình đẳng dầu là bò bay

Lời khuyến nhủ trong ngày xuân mới

Chúc cư gia nhuần gội Phật ân

Sáng tâm tỏ tánh vững thần

Đường tu tinh tấn xác thân mạnh lành

Chúc tất cả gia đình quý quyến

Đồng phát tâm đồng nguyện tu hành

Trì trai giữ giới phóng sanh

Phước duyên đầy đủ tâm linh nhẹ nhàng

Ngày mãn kiếp Tây Phang thọ hưởng

Cõi trường xuân lý tưởng xiết bao

Hằng nghe kinh pháp nhiệm mầu

Về nương Phật quốc thanh cao đời đời.

(Gò Công, ngày 26 tháng 11 năm 2012)
 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: