CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácThương nhớ Mẹ (tập thơ)

No Picture

CHƠN mạo oai nghiêm đậy đức hạnh

DUNG nhan đĩnh đạc tánh quang minh

TỪ bi Bác ái càng cao quý

MẪU Tử hiếu ân phải vẹn gìn.Bát nhã tâm kinh

No Picture

Khi hành Bát Nhã Ba La,

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng.

Thấy ra năm uẩn đều không,

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.Kinh Khóa Hư - Quyển Thượng

No Picture

Tứ đại vốn là không,

Ngũ uẩn cũng chẳng có.

Do không khởi vọng, vọng thành ra sắc, sắc thiệt tự chơn không;

Bởi vọng theo không, không lại hiện vọng, vọng mới ra mọi sắc.Ác ma thử thách

No Picture

Kinh Tương Ưng Ác Ma thử thách,

Ác Ma nhiều quyền lực cũng nhiều.

Phật và các vị Tỳ kheo,

Đoạn trừ phiền não không theo dục tình.Ma Kiến Đề

No Picture

 Một thuở nọ Thế Tôn du hoá,

Đến địa phương “Kiều Mã Sát Đàm”.

Ở nhà một vị “Bàng môn”,

Sáng đi khất thực dùng cơm vào rừng.Kệ trích lục

No Picture

Quyển “Đức Phật và Phật Pháp” là một nguồn thơ vô tận đối với những người con Phật, chúng ta nên bắt nguồn từ đây để sáng tác hầu ca ngợi đạo thiêng.Kinh Tứ thập nhị chương

No Picture

Miếng ngon vật tốt cảnh sang giàu,

Thấy đó như tuồng mật dính dao.

Trẻ dại miệng kề toan nếm thử,

Nào ngờ lưỡi đứt khóc thương đau!Kinh Khóa Hư - Quyển Hạ

No Picture

Bóng ngả nương dâu tối,

Vầng ô thoáng lặng rồi.

Quang âm nào đứng mãi,

Già bịnh cứ trêu người.Kinh Khóa Hư - Quyển Trung

No Picture

Bóng dương hé tang tảng,

Đất tối rạng lần lần.

Chạm lòng trần náo nức,

Lóa mắt sắc tưng bừng.Tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam

No Picture

Trẫm trộm bảo rằng: Phật tánh đại đồng, không chia ra có phương Nam phương Bắc, ở đâu vẫn chỉ là một Phật tánh mà người ta đều có thể lấy sự tu hành để tìm đến. Tánh người tuy có kẻ khôn người ngu, ai cũng nhờ vào sự giác ngộ mới hiểu biết.