CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo pháp Khất sĩSám Hối

No Picture

Sám là tự hối lỗi mình

Sám hối là biết tội mình ăn năn

Hối là răn dạy lỗi lầm

Hối tội, hối quá, hối tâm, hồi đầu.

Tức là tắm rửa sạch làu

Không còn dơ bẩn, chấp lầm tội khiên

Kêu là xả đọa hiện tiềnSố Tức Quan

No Picture

Đếm hơi là số tức quan

Quán sát hơi thở ta đang thở đều

Phật xưa dưới cội bồ đề

Ngồi trên tòa cỏ quán đề mục ni.

Số tức quan có trong khi

Lúc gần nhập định pháp thì khởi lênPháp Chánh Giác

No Picture

Tứ diệu đế sanh pháp chơn

Pháp là chánh giác của trong tứ đề

Tứ diệu đế ví như dùi

Cõi đời mặt trống, Phật người chỉ ra

Dùi chạm mặt tiếng vang xa

Tiếng ấy là pháp diễn ra trong đờiChơn lý Thờ Phượng

No Picture

Khi xưa thuở Phật sinh tiền

Phật Tăng giải thoát, trọn niềm tu chơn

Quý trọng giáo lý chánh chơn

Nên không chú trọng pháp môn bên ngoài

Các Ngài không có chỉ bày

Nghi lễ cúng kiến như nay đang làmPháp Hoa

No Picture

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đầu kinh phẩm TỰA nói ra như vầy

Lúc ấy thính chúng đông vầy

Kinh Vô Lượng Nghĩa, Phật Ngài thuyết ra

Sau đó nhập định nơi tòa

Từ nơi khoảng giữa chơn mày phóng quangChơn lý Địa Tạng

No Picture

Thuở đời quá khứ lâu xa

Có đấng đại giác tên là Như Lai

Sư Tử Vạn Hạnh ra đời

Ba hai (32) tướng tốt, tám mươi tùy hình

Hảo tướng viên mãn đẹp xinh.

Có con Trưởng giả bạch trình Thế TônĐời đạo đức

No Picture

Thuở xưa lúc quả địa cầu

Mới nổi thì các cù lao hình thành

Đất ấy của nước lóng sanh

Nước do không khí mây mưa tạo thành

Thú người từ đất nước sanh

Thế mà họ lại chia giành với nhau.

Chủ tớ mua bán đổi trao

Đến đổi thế giới địa cầu bể tan.

<Chơn lý Đi học

No Picture

Xưa có gia đình đông con

Hai ba chục đứa đủ tròn đông vui

Ông bà cha mẹ tính rồi

Phải cho đi học nhờ nơi bạn thầy.

Ở nhà ỷ lại không hay

Liền đem chúng nó gởi ngay vào trường.

Gần ông bà, dể xem thường

 Đại thái thức

No Picture

Khi xưa thuở Phật sanh tiền

Đệ tử Ngài, Mục Kiền Liên tu hành

Là vị đệ tử thời danh

Hoa dịch Đại Thái Thức, tên của Ngài

Mục Kiền Liên bậc trí tài

Tâm thanh tịnh sáu thông nầy hiện ra

 Quan Thế Âm

No Picture

Quan Thế Âm có nghĩa là

Quán xét sự thế tối tăm cuộc đời

Tức là trí huệ rạng ngời

Từ bi Bồ tát vào đời độ sanh.

Nên gọi Đại bi Quán Âm

Quán xét sự khổ khởi tâm bi từ

 

Chuyên mục phụ