CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaSen vàng long lanh

No Picture

Thế gian vạn sự phù du

Tình tiền danh lợi sương mù trăm năm

Quan quân, trưởng giả, trăng rằm

Thứ dân, nghèo khổ thậm thâm kiếp người

Tất Đạt Đa… ngộ biển đời

Sanh già bệnh chết chơi vơi phong trần

Vô minh chấp ngã phù vân

 40 năm dòng sử ngọc

No Picture

Bốn ngàn năm bốn mươi năm

Rưng rưng suối ngọc lệ trầm ngàn sau

Người về ru giấc chiêm bao

Mẹ ơi! Mẹ hỡi! dạt dào mây bay

Con về tìm dấu Như Lai

Hai ngàn năm nối gót hài thiên thu

Hai ngàn năm tiếng mẹ ru

Hai ngàn năm hạt vô ưu tỏa trầm

 Có và Không

No Picture

Vũ trụ tức là vô minh

Không gian võ trụ mông mênh vô cùng.

Trong võ trụ có hữu tình,

Tứ đại vạn vật gốc sinh muôn loài.

Chúng sanh là thức trong ngoài,

Các pháp là sự đổi thay vô thường.Kinh Chiến thắng sợ hãi

No Picture

Một thuở nọ Ca-tỳ-la-vệ

Đức Như Lai hiện thế độ đời

Vườn đa[1] lộng gió ngàn khơi

Chúng dân họ Thích thọ lời Thế Tôn.Ngũ Uẩn

No Picture

Ngũ uẩn là tên gọi chung,

Của năm pháp cái, tựu trung năm phần.

Trong vũ trụ mọi duyên nhân,

Có hình, không tướng, thuộc phần năm chi.Y bát chơn truyền

No Picture

Y bát mảnh áo chén cơm,

Phương tiện hành đạo Sa môn tạm dùng.

Y bát chơn truyền danh xưng,

Tìm hiểu ý nghĩa vô cùng sâu xa.Xứ thiên đường

No Picture

Thiên đường mà có hôm nay,

Xưa có một xứ, loài người không tham,

Từ nhân loại, đến niết bàn,

Con đường đi tới vui an vô cùng.Tâm

No Picture

  1. Người Tàu xưa viết chữ tâm

Vẽ  hình giống giống nhục tâm trong người,

Ba ống vòi truyền khắp nơi,

Đưa máu luân chuyển khắp người trong thân.

Nhục tâm là chủ của thân,

Tâm là chính giữa, từ chân đến đầu,

 Cảm ơn

No Picture

Xin cảm ơn Trụ trì

Đã phát tâm tổ chức

Cho chư Ni có duyên

Câu hội và tu tập.Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 2 của chư Ni Giáo đoàn IV

No Picture

Ngọc Tâm Tịnh xá Đồng Nai

Duyên lành hội đủ mở khai khóa thiền

Chư Ni từ khắp các miền

Cùng nhau câu hội kết duyên tu hành