CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn LýKệ Giới

No PictureGiới là nguồn cội của đạo Phật, giới còn thì đạo Phật vẫn còn, giới mất thì đạo Phật phải mất; giới ví như khuôn hình cái trống, để bảo thủ lấy cái tiếng đầm ấm thanh tao của nó; giới ví như bầu không khí để hộ lấy sự sống của muôn loài.Bài học Sa-di

No PicturePhật dạy: “Khi Sa di đúng 20 tuổi, muốn thọ giới đủ (Cụ túc giới 250 giới), nếu hỏi không đáp được tròn công việc của Sa di, thì không nên cho thọ giới đủ. Vì người làm Sa di mà chẳng biết bổn phận Sa di, thì việc Sa môn rất lớn, e khó làm được; xin hãy học hạnh cho chín, nghe biết đầy đủ, mới nên thọ giới đủ.Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ

No Picture

a) Một Tăng hay một chúng là 4 vị sư.

b) Một Tiểu Giáo hội Tăng già là 20 vị sư.

c) Một Trung Giáo hội Tăng già là 100 vị sư.

d) Một Đại Giáo hội Tăng già là 500 vị sư.Luật Khất sĩ

No PictureBát phải bằng đất, hông tròn sáu tấc, miệng rộng, đốt đen, lăn sáp bên ngoài. Một cái nắp đậy bát bằng nhôm trắng nhẹ. Lại phải có một cái túi vải tròn vừa với bát, túi có nắp phủ, có quai một tấc bề ngang, còn bề dài khi mang choàng vào vai trái thì miệng túi bát phải ngang dây lưng chăn.Bài học Khất sĩ

No Picture

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với đức Như Lai, xin Phật chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Bồ-tát, xin Tăng chứng minh. Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Phật Pháp Tăng, xin Tam Bảo chứng minh.Luật nghi Khất sĩ

No Picture

Quyển Luật nghi Khất sĩ rất cần thiết cho chư Tăng Ni Khất sĩ học hành, vì nó gồm cả mười quyển: Bài học Khất sĩ, Luật Khất sĩ, Bài học Sa di, Pháp học Sa di I (Giới), Pháp học Sa di II (Định), Pháp học Sa di III (Huệ), Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới Phật tử và 114 điều Luật nghi Khất sĩMục lục bộ Chơn Lý

No Picture

Bộ Chơn Lý do Tổ sư biên soạn được hầu hết các bậc trí thức khi nhận ra giá trị đều nói rằng kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ, ngoài bậc Phật, Bồ-tát ra đều là những kẻ rờ mó bên ngoài. Nay đức Ngài có chìa khóa và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn Lý triết lý này là những vật báu trong kho ấy.Đọc Chơn Lý

No Picture

Chơn Lý đã nói về những khái niệm, những ý tưởng trừu tượng bằng dạng ngôn ngữ trực quan và sinh động, diễn đạt thành công và thông suốt với những hình ảnh cụ thể hiện thực, có sẵn trong thế giới mà mọi người trực diện hằng ngày.CHƠN LÝ 3 (41-60)

No Picture

Bộ Chơn Lý này có giá trị rất lớn, vì nó là then chốt mở cửa kho trí tuệ vô cùng tận, gồm có đủ tâm thức, lý sự, nội ngoại, trần duyên, chân giả… thật là ánh minh quang chánh đại, một tinh thần siêu xuất với lý chơn không rốt ráo và giải thoát cứu cánh hoàn toàn.CHƠN LÝ 2 (Số 21-40)

No Picture

Pháp hành Tứ y pháp chơn tu trung đạo.

Tứ y pháp là chánh sự quí báu hơn hết,

đến chơn như đặng,

và đúng chơn lý hơn hết.