CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Công hạnh Đức PhậtLịch sử Đức Phật xuất gia - thành đạo

No Picture

Dòng sử Phật qua bao thế kỷ

Vẫn sáng ngời chân lý thâm sâu

Công Người khai mở đạo mầu

Lý chơn pháp chánh câu câu diệu huyền.    Đức Phật xuất gia

No Picture

Đức Phật xuất gia cứu giúp đời

Tâm hồn bi mẫn trải muôn nơi

Lìa cha, biệt vợ cùng con trẻ

Tầm đạo huyền vi lý sáng ngời.Đức Phật trong lịch sử nghệ thuật tạo hình

No Picture Ngày nay, người tin Phật, tu theo Phật được tiếp xúc với tranh tượng ảnh Phật gần như hàng ngày. Hình tượng Phật hầu như có mặt khắp nơi, có khi lủng lẳng dưới kính chiếu hậu xe hơi, có khi trang nghiêm ngự trên tòa sen trong chính điện của một đại già lam.Đức Phật đi giữa dòng đời

No PictureNgay sau khi thành tựu đạo giải thoát, Đức Phật làm một vị Khất sĩ, rày đây mai đó, như cánh chim bạt gió đem niềm an vui đến cho mọi người khắp nơi thuộc khu vực Bắc Ấn. Tiếng chuông pháp gióng đến đâu, người người tỉnh ngộ hồi tâm hướng thượng đến đó.Đức Phật

No PictureBất kể chúng ta tiếp cận với Đức Phật bằng con đường nào và Đức Phật ảnh hiện trong tâm thức chúng ta ra sao, điều quan trọng hơn hết là trong bất cứ hoàn cảnh nào Đức Phật vẫn luôn xuất hiện như là một vị Thầy dạy cho chúng ta con đường thoát khổ ngay cả khi tâm trí chúng ta chưa sẵn sàng nhận ra điều đó.Cuộc đời đức Phật

No PictureĐấng Thế Tôn ấy là bậc làm cho khởi dậy con đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo.Tình thương của Phật

No Picture Đức Phật với lòng từ bi vô lượng vô biên như là một người mẹ, luôn vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người nên Ngài đã hy sinh tất cả những gì quý báu mà thế gian truy cầu; dấn thân sống đời sống xả ly để tìm cầu đạo giải thoát. Trong suốt bốn mươi lăm năm thuyết pháp độ sanh, Ngài cũng chỉ nói lên hai điều mà thôi,...