CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn LýĐạo Phật Khất sĩ

No Picture

Đạo Phật là một con đường

Đưa người đến quả giác chơn Phật thừa

Họ của chư Phật chính là

Con đường Khất sĩ Phật gia nối truyền.

Khất sĩ lẽ thật chơn thường

Mục  đích chung sống là phương pháp mầuKhổ và Vui

No Picture

Xưa có bốn vị Tỳ khưu

Ngồi lại bàn luận với nhau vấn đề

Các sự khổ ở bên ngoài

Cuộc sống thế tục não nề khổ đau

Thầy nói dâm dục khổ cao

Thầy cho đói khát khổ nào sánh quaHòa Bình

No Picture

Người đời chia rẽ với nhau

Gia đình, xã hội, đồng bào, cá nhân

Mới có tai họa chiến tranh

Nguyên nhân tư kỷ, tranh giành với nhau.Chơn Như

No Picture

Kinh Kim Cang xưa ghi rằng

Bồ Đề trưởng lão bạch cùng Thế Tôn

Như Ngài ít có, ai hơn

Như Lai hộ chúng bằng tư tưởng lành

Vốn hay đem các điều lành

Phó chúc Bồ Tát nên hành lợi tha.Sám Hối

No Picture

Sám là tự hối lỗi mình

Sám hối là biết tội mình ăn năn

Hối là răn dạy lỗi lầm

Hối tội, hối quá, hối tâm, hồi đầu.

Tức là tắm rửa sạch làu

Không còn dơ bẩn, chấp lầm tội khiên

Kêu là xả đọa hiện tiềnSố Tức Quan

No Picture

Đếm hơi là số tức quan

Quán sát hơi thở ta đang thở đều

Phật xưa dưới cội bồ đề

Ngồi trên tòa cỏ quán đề mục ni.

Số tức quan có trong khi

Lúc gần nhập định pháp thì khởi lênPháp Chánh Giác

No Picture

Tứ diệu đế sanh pháp chơn

Pháp là chánh giác của trong tứ đề

Tứ diệu đế ví như dùi

Cõi đời mặt trống, Phật người chỉ ra

Dùi chạm mặt tiếng vang xa

Tiếng ấy là pháp diễn ra trong đờiChơn lý Thờ Phượng

No Picture

Khi xưa thuở Phật sinh tiền

Phật Tăng giải thoát, trọn niềm tu chơn

Quý trọng giáo lý chánh chơn

Nên không chú trọng pháp môn bên ngoài

Các Ngài không có chỉ bày

Nghi lễ cúng kiến như nay đang làmPháp Hoa

No Picture

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đầu kinh phẩm TỰA nói ra như vầy

Lúc ấy thính chúng đông vầy

Kinh Vô Lượng Nghĩa, Phật Ngài thuyết ra

Sau đó nhập định nơi tòa

Từ nơi khoảng giữa chơn mày phóng quangChơn lý Địa Tạng

No Picture

Thuở đời quá khứ lâu xa

Có đấng đại giác tên là Như Lai

Sư Tử Vạn Hạnh ra đời

Ba hai (32) tướng tốt, tám mươi tùy hình

Hảo tướng viên mãn đẹp xinh.

Có con Trưởng giả bạch trình Thế Tôn