CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngKinh A Di Đà

No Picture

Nam-mô Giáo chủ Tây phương

Năng nhơn Tịnh độ Pháp vương Di-Đà

Bốn mươi tám nguyện rộng xa

Độ sanh tất cả về tòa kim liên.Huệ

No Picture

Trí thần sáng chiếu thế gian,

Trừ tiêu tiếng khổ, phá tan bóng mờ.

Sông mê đã vượt khỏi bờ,

Soi ra ngũ uẩn, một giờ thành không.Giới

No Picture

Nhịn nhường là giới đầu tiên,

Kìa chư Phật vẫn thường khuyên ta hoài.

Kẻ mong lìa bỏ trần ai,

Mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu.Nhẫn

No Picture

Không phân nghĩa nặng, tình sâu,

Không rành sự cảnh, đuôi đầu làm sao.

Con tâm đã lánh đường nào,

Mà con ma giận nhập vào đó thôi.Ý

No Picture

Ý đừng vọng tưởng rối ren

Thường năng quán xét nhơn duyên tao phùng

Tưởng suy tham cứu tột cùng

Tưởng gom tâm trí tập trung điển lành!Khẩu

No Picture

Miệng ta là cánh hoa sen

Một khi hé nở, một phen thơm lừng

Tiếng ta là gió mùa Xuân

Một cơn thổi nhẹ, muôn dân mát lòng!Thân

No Picture

Thân này chưa biết ra chi,

Của kia lại có chắc gì mà ham.

Bao nhiêu cho thỏa lòng tham,

Càng thâu càng đắm, càng làm càng say.Pháp

No Picture

Thân thọ sanh từ nơi không tướng,

Như giấc mơ do tượng hình ra.

Người mơ tâm thức đâu mà,

Trụ đâu tội phước, đều là thành không.Bài học Khất Sĩ

No Picture

Tín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng

Chứng minh công đức nhờ Tam bảo

Chú tâm nguyện độ thiện duyên này

Tín chủ đời đời thêm phước báu.Kinh Từ Bi

No Picture

Người khôn có đủ đức tài,

Hằng tìm lợi ích tương lai cho mình.

Dọn lòng an tịnh thanh bình,

Tiến vào Cực Lạc Vô sanh Niết-bàn.