CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức PhậtTình thương của Phật

No Picture Đức Phật với lòng từ bi vô lượng vô biên như là một người mẹ, luôn vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người nên Ngài đã hy sinh tất cả những gì quý báu mà thế gian truy cầu; dấn thân sống đời sống xả ly để tìm cầu đạo giải thoát. Trong suốt bốn mươi lăm năm thuyết pháp độ sanh, Ngài cũng chỉ nói lên hai điều mà thôi,...

Chuyên mục phụ