CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaKhuyên Phát Tâm Bồ Đề phổ thơ - Phần 2

No Picture

Đồng tâm hiệp lực từ đây,

Phát tâm tương tục không ngày thối lui.

Đừng cho hời hợt dễ dui,

Đừng ham mau chóng, chẳng lâu, chẳng bền.Khuyên Phát Tâm Bồ Đề phổ thơ - Phần 1

No Picture

Tăng Ni, thiện tín gần xa,

Cúi mong quý vị tiến và lướt lên.

Tu hành lập hạnh đầu tiên,

Phát tâm giác ngộ bền kiên vững vàng.Chánh Đẳng Chánh Giác phổ thơ

No Picture

CHÁNH chơn là phải thật thà

ĐẲNG GIÁC là tỉnh, biết ra, công bằng

Ai mà suy gẫm thường hằng

Gọi là phát nguyện Niết bàn không trên."Kinh Chuyển Pháp Luân" thi hóa

No Picture

Tôi được nghe sau khi thành đạo,

Đức Thế Tôn liền chuyển pháp luân,

Bấy giờ Ngài đến vườn Nai,

Thành Ba-la-nại pháp khai lần đầu.Diệt Lòng Ham Muốn phổ thơ

No Picture

Cầu thí phát, nguyện ly gia,

Gia tài xả bỏ, ta bà vân vu.

Từ bỏ ngũ dục ngục tù,

Tứ y nguyện giữ, điều nhu tâm hành;Thi hóa Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây

No Picture

Tâm giải thoát bất động,

Là mục đích chính yếu,

Của phạm hạnh thanh tịnh

Chính đây là lõi cây.Diệt Lòng Ham Muốn phổ thơ

No Picture

Tham danh mê muội lòng vòng,

Chẳng hề ra sức cầu mong đạo mầu.

Dù cho sở nguyện toại cầu,

Nghèo hèn đạo đức, khổ sầu về sau.Kệ Giới thi hóa

No Picture

Giới giềng mối, đạo thiền tỏ rạng,

Luật thừa hành, trí sáng tâm minh,

Giới nghiêm, định vững, tuệ sinh,

Quả mầu vô thượng, tiến trình không sai.Phật ngôn phổ thơ

No Picture

Dứt các điều ác Làm các điều lành

Giữ lòng trong sạch

Phật dạy đành rành.Chơn Lý "Bát Chánh Đạo" phổ thơ

No Picture

Tám đạo chơn chánh là nhơn,

Thành tựu tám quả, sạch trơn khổ phiền.

Bảy giác sáng tỏ thiêng liêng,

Cho người thoát khỏi nẻo phiền tử sanh