CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaChánh Đẳng Chánh Giác phổ thơ

No PictureCHÁNH chơn là phải thật thà ĐẲNG GIÁC là tỉnh, biết ra, công bằng Ai mà suy gẫm thường hằng Gọi là phát nguyện Niết bàn không trên."Kinh Chuyển Pháp Luân" thi hóa

No PictureTôi được nghe sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn liền chuyển pháp luân, Bấy giờ Ngài đến vườn Nai, Thành Ba-la-nại pháp khai lần đầu.Diệt Lòng Ham Muốn phổ thơ

No PictureCầu thí phát, nguyện ly gia, Gia tài xả bỏ, ta bà vân vu. Từ bỏ ngũ dục ngục tù, Tứ y nguyện giữ, điều nhu tâm hành;Thi hóa Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây

No PictureTâm giải thoát bất động, Là mục đích chính yếu, Của phạm hạnh thanh tịnh Chính đây là lõi cây.Diệt Lòng Ham Muốn phổ thơ

No PictureTham danh mê muội lòng vòng, Chẳng hề ra sức cầu mong đạo mầu. Dù cho sở nguyện toại cầu, Nghèo hèn đạo đức, khổ sầu về sau.Kệ Giới thi hóa

No PictureGiới giềng mối, đạo thiền tỏ rạng, Luật thừa hành, trí sáng tâm minh, Giới nghiêm, định vững, tuệ sinh, Quả mầu vô thượng, tiến trình không sai.Phật ngôn phổ thơ

No PictureDứt các điều ác Làm các điều lành Giữ lòng trong sạch Phật dạy đành rành.Chơn Lý "Bát Chánh Đạo" phổ thơ

No PictureTám đạo chơn chánh là nhơn, Thành tựu tám quả, sạch trơn khổ phiền. Bảy giác sáng tỏ thiêng liêng, Cho người thoát khỏi nẻo phiền tử sanh   Phẩm chăn trâu

No PictureĐấng Điều Ngự rộng vì chúng hội, Chuyển pháp luân vang dội bốn phương, Dạy cho Tăng chúng tỏ tường, Có mười một pháp nên thường nghiệm suy.  Phật ngôn

No PictureDứt các điều ác Làm các điều lành Giữ lòng trong sạch Phật dạy đành rành.