CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thơ



Bến giác

No Picture

Cầu qua bờ giác còn đây,

Sông Liên nước đổ đêm ngày còn đâu ?

Nắng mưa bãi cát trắng màu,

Thương hoài chiếc bát xưa sau ngược dòng !



Phương tiện pháp môn

No Picture

Chư Phật Bồ tát hoằng khai

Pháp môn phương tiện chỉ bày chúng sanh

Căn cơ trình độ khả năng

Tam thừa cửu phẩm vẫn hằng khuyến trao



Bên đời

No Picture

Ta ngồi xuống cho đời thôi bớt nhọc

Cho hoa cười, cho cỏ lá thêm xanh

Cho chim mỏi về rừng tìm chốn nghỉ

Giữa non triền suối hát khúc từ bi



Thăm lại chiều nay

No Picture

Chiều nay con trở lại,

Thăm nơi người yên nghỉ,

Đồi cỏ gió thầm thì,

Lòng đất nâu mộng mị.



Trăng vàng thuyền không

No Picture

SINH thời cát bụi trần ai

NHẬT nhật lai khứ huyễn đài nhân gian

SÁU Ba la mật thiền quang

TÁM chánh đạo hiển “Trăng vàng thuyền không”.



Khánh mầu ngân diệu

No Picture

Tu           Phật, học Phật … hóa sinh

Viện        báu nung nấu đức lành ngàn năm

Khánh     mầu ngân diệu pháp âm

An           tâm, an tánh … thậm thâm đời đời



Thiền

No Picture

Vạn thuở uy nghi một dáng ngồi

Kiên cường dạ thản mặc giờ trôi

Gương xưa Phật Tổ khơi nguồn định

Hạnh cũ Tôn Sư dụng pháp bồ



Tự sửa mình

No Picture

Định lắng hồ trăng tỏ bụi mù

Rơi buồn dứt khỏi mọi phiền ưu

Tâm bình vén sửa từ nông cạn

Ý lặng bồi tô nghĩa héo rù



Tu ...

No Picture

Thế cuộc xoay vòng sớm đổi thay

Chuyên tu chẳng sợ túi lưng đầy

Buông lung loạn trí khôn thành dở

Định tĩnh yên lòng dại hóa hay



Mỗi kiếp rèn tâm

No Picture

Tâm lành dệt ý gởi vào thơ

Diễn đạt tình em ‎nghĩa khó mờ ...

Cõi mộng dường hoa tàn lại nở

Đời thường tựa sóng phủ còn sơ