CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ-tátTu hạnh Đại Thế Chí Bồ-tát

No Picture

Bồ-tát Đại Thế Chí xưa

Có ba danh hiệu kế thừa Phật ân

Một lòng độ chúng phàm nhân

Ánh sáng trí tuệ soi trần cảm thươngTu hạnh Địa Tạng Vương Bồ-tát

No Picture

BỒ tâm nguyện lớn giữa ta-bà

TÁT thắng não phiền cứu bá gia

ĐỊA đất ẩn tàng hàm dưỡng đức

TẠNG đời vô tận hóa thiền na.Thập nguyện Phổ Hiền

No Picture

Phổ Hiền Bồ-tát dạy rằng

Đảnh lễ chư Phật lòng hằng kính dâng

Chư Phật số cực vi trần

Mười phương pháp giới quả nhân luân hồiBồ Tát Quán Thế Âm

No Picture

Đại hiền trí, đại tâm giao

Từ ái, từ mẫn… dạt dào thâm ân

Đại thẩm quán, đại cao nhân

Bi mầu, bi mẫu ứng thân cứu người

 Mẹ hiền trí tuệ từ bi

No Picture

QUÁN xem năm uẩn cuộc đời

ÂM vang tứ đại khổ nơi ta bà

LINH ứng hóa hiện chơn thân

CẢM thương độ thoát chúng sanh mê lầmCa ngợi Phổ môn

No Picture

Phổ môn một phẩm khen Ngài Quán Âm

Bồ tát chẳng nài công lao

Thị hiện pháp Phật tối cao

Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguyBồ-tát Quán Thế Âm mười hai nguyện lớn độ sanh

No Picture

Nam mô Tự Tại Viên Thông

Hạnh Phật hoằng hóa khắp trong vạn loài

Nam mô vô ngại khứ lai

Thường trú biển lớn tụng bài kinh thơmĐức Diệu Thiện

No Picture

Đức Diệu Thiện vầng dương soi sáng

Quyết một lòng phá mảng vô minh

Rời hoàng cung vì nghĩa quên mình

Tầm đường đạo đăng trình cứu khổ.Mẹ hiền Quán Âm

No Picture

Mẹ vào trần thế dấn thân

Mang lại chân phúc đạo tâm trao đời

Đức từ mẹ thật cao vời

Tập theo hạnh Phật đời đời yên vuiTầm thinh cứu khổ

No PictureThường đến mùa Vu Lan Báo Hiếu, ai cũng nghĩ về mẹ, và hạnh phúc thay, là người con Phật, trong ý thức cũng như trên thực tế, chúng ta có 2 bà mẹ: mẹ sanh ra thân tứ đại của ta và bà mẹ tâm linh gọi là Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát.