CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngThuyền Trí Huệ

No Picture

Thuyền Trí Huệ ngược dòng rẽ sóng

Đèn quang minh rạng bóng soi đời

Ai người trồi hụp chơi vơi

Khá mau bám níu vào nơi mé bờ!Mười bài văn uyển

No Picture

Mười bài văn uyển gồm: Giấc mộng tàn, Thời gian qua, Đường đời, Vô thường, Ánh sáng, Tinh tấn, Thiền định, Giải thoát, Tịnh khẩu nghiệp, Chọn bạn lành. Đây là những bài kệ tụng được chư Tăng Ni Khất sĩ học thuộc và tụng đọc trong các khóa lễ.Phát Bồ-đề tâm

No PictureHọc đạo trọng phát tâm làm trước, Tu hành cần lập nguyện làm đầu. Lập nguyện độ chúng sanh mới đặng, Phát tâm tu quả vị mới thành.Khuyến tu

No PictureNgười người yêu cái thân phàm, Ai biết thân là cội khổ. Khắc khắc tham điều vui tạm, Nào hay vui thiệt gốc buồn.Kệ "Thập lục hạnh"

No PictureĐi chậm khoan thai Đứng ngay yên lặng Ngồi thẳng vững vàng Nằm nghiêng trang nghiêm.Kinh Khóa Hư - Quyển Thượng

No Picture

Tứ đại vốn là không, Ngũ uẩn cũng chẳng có. Do không khởi vọng, vọng thành ra sắc, sắc thiệt tự chơn không; Bởi vọng theo không, không lại hiện vọng, vọng mới ra mọi sắc.Kệ Chơn Lý

No PictureChơn Lý của Tôn sư để lại tất cả 69 tập, trong đó hết 9 tập là Giới bổn hoặc kệ kinh. Còn lại 60 tập là toàn bài giảng, nên chúng ta cũng được 60 bài thơ gọi là “KỆ CHƠN LÝ”.Cầu nguyện Trai Tăng

No Picture  Nay tín chủ lòng thành phát nguyện Lễ cúng dường phụng hiến chư Tăng Sắm sanh vật uống, thức ăn Cơm canh bánh trái hiến dâng cúng dường.  Nghi thức dâng Y, dâng Tịnh xá

No Picture

Bạch Đại đức từ bi minh chứng, Ca sa này dâng cúng chư Tăng. Xin Ngài nhận lãnh, phước ban, Cho con tấn hóa bình an lâu dài.Nghi Thức Cúng Dường Thọ Trai

No Picture

Nguyện phẩm thực này thành của Phật, Phật ban huệ lộc chúng con dùng. Con dùng lộc Phật con thêm phước, Phước đức chan hòa cõi sống chung.