CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngThuyền Trí Huệ

No Picture

Thuyền Trí Huệ ngược dòng rẽ sóng

Đèn quang minh rạng bóng soi đời

Ai người trồi hụp chơi vơi

Khá mau bám níu vào nơi mé bờ!Mười bài văn uyển

No Picture

Mười bài văn uyển gồm: Giấc mộng tàn, Thời gian qua, Đường đời, Vô thường, Ánh sáng, Tinh tấn, Thiền định, Giải thoát, Tịnh khẩu nghiệp, Chọn bạn lành. Đây là những bài kệ tụng được chư Tăng Ni Khất sĩ học thuộc và tụng đọc trong các khóa lễ.Phát Bồ-đề tâm

No Picture

Học đạo trọng phát tâm làm trước,

Tu hành cần lập nguyện làm đầu.

Lập nguyện độ chúng sanh mới đặng,

Phát tâm tu quả vị mới thành.Khuyến tu

No Picture

Người người yêu cái thân phàm,

Ai biết thân là cội khổ.

Khắc khắc tham điều vui tạm,

Nào hay vui thiệt gốc buồn.Kệ "Thập lục hạnh"

No Picture

Đi chậm khoan thai

Đứng ngay yên lặng

Ngồi thẳng vững vàng

Nằm nghiêng trang nghiêm.Kệ Chơn Lý

No Picture

Chơn Lý của Tôn sư để lại tất cả 69 tập, trong đó hết 9 tập là Giới bổn hoặc kệ kinh. Còn lại 60 tập là toàn bài giảng, nên chúng ta cũng được 60 bài thơ gọi là “KỆ CHƠN LÝ”.Kinh Phổ Môn (NGKS)

No Picture

Phổ Môn thị hiện,

Cứu khổ tầm thinh,

Từ bi thuyết Pháp,

Độ khắp mê tình.Nghi thức Cầu an (NGKS)

No Picture

Ngày kiết tường, đêm kiết tường,

Sáu lượt ngày đêm thảy kiết tường.

Tất cả kiết tường trong mỗi lúc,

Từ bi nguyện Phật phước ban thường.Nghi thức dâng Y, dâng Tịnh xá (NGKS)

No Picture

Bạch Đại đức từ bi minh chứng,

Ca sa này dâng cúng chư Tăng.

Xin Ngài nhận lãnh, phước ban,

Cho con tấn hóa bình an lâu dài.Kinh Vu Lan Bồn (NGKS)

No Picture

Vu Lan chánh giáo,

Tự tứ oai thần.

Mục Liên sầu khổ,

Xin cứu từ thân.