CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngThuyền Trí Huệ

No Picture

Thuyền Trí Huệ ngược dòng rẽ sóng

Đèn quang minh rạng bóng soi đời

Ai người trồi hụp chơi vơi

Khá mau bám níu vào nơi mé bờ!Mười bài văn uyển

No Picture

Mười bài văn uyển gồm: Giấc mộng tàn, Thời gian qua, Đường đời, Vô thường, Ánh sáng, Tinh tấn, Thiền định, Giải thoát, Tịnh khẩu nghiệp, Chọn bạn lành. Đây là những bài kệ tụng được chư Tăng Ni Khất sĩ học thuộc và tụng đọc trong các khóa lễ.Phát Bồ-đề tâm

No Picture

Học đạo trọng phát tâm làm trước,

Tu hành cần lập nguyện làm đầu.

Lập nguyện độ chúng sanh mới đặng,

Phát tâm tu quả vị mới thành.Khuyến tu

No Picture

Người người yêu cái thân phàm,

Ai biết thân là cội khổ.

Khắc khắc tham điều vui tạm,

Nào hay vui thiệt gốc buồn.Kệ "Thập lục hạnh"

No Picture

Đi chậm khoan thai

Đứng ngay yên lặng

Ngồi thẳng vững vàng

Nằm nghiêng trang nghiêm.Kệ Chơn Lý

No Picture

Chơn Lý của Tôn sư để lại tất cả 69 tập, trong đó hết 9 tập là Giới bổn hoặc kệ kinh. Còn lại 60 tập là toàn bài giảng, nên chúng ta cũng được 60 bài thơ gọi là “KỆ CHƠN LÝ”.Cầu nguyện Trai Tăng

No Picture

  Nay tín chủ lòng thành phát nguyện

Lễ cúng dường phụng hiến chư Tăng

Sắm sanh vật uống, thức ăn

Cơm canh bánh trái hiến dâng cúng dường.  Nghi thức dâng Y, dâng Tịnh xá (NGKS)

No Picture

Bạch Đại đức từ bi minh chứng,

Ca sa này dâng cúng chư Tăng.

Xin Ngài nhận lãnh, phước ban,

Cho con tấn hóa bình an lâu dài.Nghi Thức Cúng Dường Thọ Trai (NGKS)

No Picture

Nguyện phẩm thực này thành của Phật,

Phật ban huệ lộc chúng con dùng.

Con dùng lộc Phật con thêm phước,

Phước đức chan hòa cõi sống chung.Nghi Thức Sám Hối (NGKS)

No Picture

Trước Phật đài con xin sám hối,

Xét lại mình tội lỗi từ xưa.

Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,

Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.