CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngCác bài Kệ Tụng

No Picture

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi Ta bước riêng một lối thanh cao Đạo vàng quý báu biết bao Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa ngườiKinh A Di Đà

No Picture

Nam-mô Giáo chủ Tây phương Năng nhơn Tịnh độ Pháp vương Di-Đà Bốn mươi tám nguyện rộng xa Độ sanh tất cả về tòa kim liên.Kinh Vô Ngã Tướng

No Picture

Thuở Phật ở rừng Hươu Dạy năm vị Tỳ-khưu Rằng sắc thân vô ngã Chẳng phải của ta đâu.Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân

No Picture

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung, Chư Tăng câu hội rất đông Tính ra tới số hai muôn tám ngàn,Kinh Vu Lan Bồn

No Picture

Lưu truyền sự tích mấy ngàn năm Mỗi độ Thu sang, mỗi độ rằm Sắm lễ Vu Lan cam mỹ phẩm Dâng Tăng Tự Tứ chí thành tâmNghi Thức Cầu Siêu

No Picture

Nam-mô Phật Tổ THÍCH CA Tây phương Giáo chủ DI ĐÀ chứng minh QUAN ÂM, THẾ CHÍ oai linh PHỔ HIỀN, ĐỊA TẠNG tận tình chứng triNghi thức Cầu an

No Picture

Các con thành kính nguyện lên Cầu xin Tam Bảo ân trên chứng lòng Từ bi nhỏ xuống phước hồng Độ người tai nạn thoát vòng nghiệp vương.Nghi Thức Sám Hối

No Picture

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ Để thế gian làm chỗ dựa nương, Những ai hủy báng khinh thường Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.Nghi Thức Thọ Trì

No Picture

Phật là đấng tối cao giác ngộ Lập đạo tràng tế độ chúng sanh Luật nghiêm giới cấm ban hành Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.Kinh Cúng Cửu Huyền

No Picture

Thành kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành Con quy y Phật tu hành Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng tri