CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngNghi Thức Thọ Trì

No Picture

Phật là đấng tối cao giác ngộ,

Lập đạo tràng tế độ chúng sanh.

Luật nghiêm giới cấm ban hành,

Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.Nghi Thức Cúng Dường

No Picture

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo,

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường.

Của này vốn của thiện lương,

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành.Kinh Báo Hiếu

No Picture

Bấy giờ Phật bảo A Nan:

“Kinh này báo đáp vẹn toàn nghĩa nhân.

Gọi tên Đại Báo Trọng Ân,

Phụng trì danh tự về phần các ngươi”.Kinh Phổ Môn

No Picture

Phổ Môn thị hiện,

Cứu khổ tầm thinh,

Từ bi thuyết Pháp,

Độ khắp mê tình.Nghi thức Cầu an

No Picture

Ngày kiết tường, đêm kiết tường,

Sáu lượt ngày đêm thảy kiết tường.

Tất cả kiết tường trong mỗi lúc,

Từ bi nguyện Phật phước ban thường.Kinh Vu Lan Bồn

No Picture

Vu Lan chánh giáo,

Tự tứ oai thần.

Mục Liên sầu khổ,

Xin cứu từ thân.Hồng danh bửu sám

No Picture

Rộng đức từ bi xót chúng sanh,

Rộng lòng hỷ xả cứu hàm linh.

Quang minh rỡ rỡ trang nghiêm tướng,

Đệ tử thành tâm lễ kính tin.Kinh A Di Đà

No Picture

Nam mô Giáo chủ Tây Phương

Năng Nhân Tịnh độ Pháp Vương Di Đà,

Bốn mươi tám nguyện rộng xa,

Độ sanh tất cả về tòa kim liên.Nghi thức cầu siêu (NGKS)

No Picture

Huyền diệu trên đời Pháp rộng sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu.

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.  Các bài Kệ Tụng

No Picture

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi

Ta bước riêng một lối thanh cao

Đạo vàng quý báu biết bao

Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người