CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngNghi Thức Sám Hối

No PictureTrước Phật đài con xin sám hối, Xét lại mình tội lỗi từ xưa. Hoặc là nhiều kiếp dây dưa, Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.Nghi Thức Thọ Trì

No PicturePhật là đấng tối cao giác ngộ, Lập đạo tràng tế độ chúng sanh. Luật nghiêm giới cấm ban hành, Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.Nghi Thức Cúng Dường

No PictureKính lạy Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo, Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này vốn của thiện lương, Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành.Kinh Báo Hiếu

No PictureBấy giờ Phật bảo A Nan: “Kinh này báo đáp vẹn toàn nghĩa nhân. Gọi tên Đại Báo Trọng Ân, Phụng trì danh tự về phần các ngươi”.Kinh Phổ Môn

No PicturePhổ Môn thị hiện, Cứu khổ tầm thinh, Từ bi thuyết Pháp, Độ khắp mê tình.Nghi thức Cầu an

No Picture Ngày kiết tường, đêm kiết tường, Sáu lượt ngày đêm thảy kiết tường. Tất cả kiết tường trong mỗi lúc, Từ bi nguyện Phật phước ban thường.Kinh Vu Lan Bồn

No PictureVu Lan chánh giáo, Tự tứ oai thần. Mục Liên sầu khổ, Xin cứu từ thân.Hồng danh bửu sám

No Picture Rộng đức từ bi xót chúng sanh, Rộng lòng hỷ xả cứu hàm linh. Quang minh rỡ rỡ trang nghiêm tướng, Đệ tử thành tâm lễ kính tin.Kinh A Di Đà

No Picture Nam mô Giáo chủ Tây Phương Năng Nhân Tịnh độ Pháp Vương Di Đà, Bốn mươi tám nguyện rộng xa, Độ sanh tất cả về tòa kim liên.Nghi thức cầu siêu

No Picture Huyền diệu trên đời Pháp rộng sâu, Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.