CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmPhẩm Thế gian - Loka Vagga

No Picture

Chớ theo ích kỷ ác tà

Thân buông lung, chớ mặn mà thích ưa

Tà thuyết chớ có say sưa

Tục trần tăng trưởng dây dưa nghiệp trần.Phẩm Tự kỷ - Atta Vagga

No Picture

Trước tự thức tỉnh tu hành

Sau hãy giáo hóa kẻ thành, người quê

Được vậy mới tránh nẻo mê

Không điều lầm lỗi, Bồ đề vững tin.Phẩm Lão - Jara Vagga

No Picture

Mùa thu bầu héo khô tàn

Thân này cũng vậy rã tan tuổi già

Sắc màu, bạc tóc mồi da

Có gì vui, ánh dương tà hoàng hôn.Phẩm Đao trượng - Danda Vagga

No Picture

Ai ai cũng sợ gươm phiền

Ai ai cũng sợ chết thiêng giữa chừng

Lòng ta lòng người tỏ phân

Chớ giết, bảo giết lụy phần cho ai!Phẩm Ác - Pàpa Vagga

No Picture

Việc lành, hãy gấp rút làm

Kềm chế ý ác tâm phàm tội vương

Việc lành biếng nhác vô thường

Ý ác nảy nở nhiễu nhương nghiệp đời.Phẩm Ngàn - Sahassa Vagga

No Picture

Tụng ngàn câu, nghĩa không linh

Sao bằng đọc một câu kinh diệu mầu

Tự lòng thẩm thấu thâm sâu

Nghe xong tâm trí thanh cao tịnh hiền.Phẩm A La Hán - Arahanta Vagga

No Picture

A la hán hết sân si

Tâm như cõi đất, lưu ly cửa thiền

Ao sâu bùn lắng sạch phiền

Nghiệp trần nhẹ phủi, hết duyên luân hồi.Phẩm Trí giả - Pandita Vagga

No Picture

Hành giả tinh tấn hành thiền

Giác chi bảy đóa sen thiêng thơm lành

Phiền não, nhiễm ái, vô sanh

Niết bàn diệu thể trú thành phạm âm.Phẩm Ngu - Bàla Vagga

No Picture

Ngu biết mình ngu, trí hơn

Ngu mà tưởng trí, ấy buồn ngàn thu

Sống đời tỏ ngộ trí ngu

Mới thật là trí, thoát mù tĩnh tâm.Phẩm Hoa - Puppha Vagga

No Picture

Từ vườn hoa chốn hữu tình

Kết tràng hoa đẹp phù sinh giữa trời

Từ thân giả hợp kiếp người

Khéo tu thiện nghiệp tích thời phúc duyên.

Chuyên mục phụ