CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmPhẩm Đạo - Magga Vagga

No Picture

Bát chánh đạo gốc Bồ-đề

Tứ Đế thù thắng nẻo về thượng tôn

Lý mầu vô thượng pháp môn

Ngũ nhãn thanh tịnh vượt hơn thánh hiền.Phẩm Pháp trụ - Dhammattha Vagga

No Picture

Hành động lỗ mãng bướng càn

Đâu phải chánh pháp hạnh vàng người tu

Cần nên phân biệt uế ưu

Đâu tà, đâu chánh... trượng phu đạo lành.Phẩm Cấu uế - Mala Vagga

No Picture

Hãy tạo hòn đảo tự thân

Khéo tu, khéo dưỡng chuyên cần hiền ngoan

Lắng sạch phiền não thế nhân

Gian nan sanh tử lụy phần vượt qua.Phẩm Phẫn nộ - Kodha Vagga

No Picture

Người nào ngăn được sân si

Xe đang lao vút dừng thì được ngay

Mới là người chế ngự tài

Nếu không chỉ gọi hờ ngoài ích chi!Phẩm Hỷ ái - Piya Vagga

No Picture

Thế nên chớ đăm lụy hờn

Đắm lụy ly biệt tâm hồn bi thương

Niệm yêu ghét, không sầu vương

Không bị ràng buộc, lòng thường tịnh an.Phẩm Lạc - Sukha Vagga

No Picture

Sung sướng thay giữa trần gian

Sống không thù oán giữa ngàn thù thâm

Oán thù ôm ấp lạc lầm

Sống không thù oán phúc tâm an nhàn.Phẩm Phật Đà - Buddha Vagga

No Picture

Thắng dục tình chẳng ai hơn

Không còn thất bại, lụy hờn phàm tâm

Phật trí thanh tịnh hết lầm

Lấy gì cám dỗ, cầm nhầm kéo lôi.Phẩm Thế gian - Loka Vagga

No Picture

Chớ theo ích kỷ ác tà

Thân buông lung, chớ mặn mà thích ưa

Tà thuyết chớ có say sưa

Tục trần tăng trưởng dây dưa nghiệp trần.Phẩm Tự kỷ - Atta Vagga

No Picture

Trước tự thức tỉnh tu hành

Sau hãy giáo hóa kẻ thành, người quê

Được vậy mới tránh nẻo mê

Không điều lầm lỗi, Bồ đề vững tin.Phẩm Lão - Jara Vagga

No Picture

Mùa thu bầu héo khô tàn

Thân này cũng vậy rã tan tuổi già

Sắc màu, bạc tóc mồi da

Có gì vui, ánh dương tà hoàng hôn.

Chuyên mục phụ