CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmPhẩm Tâm - Citta Vagga

No Picture

Tâm phàm phu xao động luôn

Rất khó kềm chế, lại thường đổi thay

Người trí chánh trực hiền ngay

Như mũi tên thẳng, thợ tài làm nên.Lời vàng vi diệu (lời giới thiệu)

No PictureTập sách nhỏ này có tựa đề là Lời vàng vi diệu. Chuyển sang thơ lục bát, tôi dựa vào bản dịch của cố đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, đạo hiệu Trí Đức, được xuất bản lần đầu vào năm 1959, theo bản Hán dịch từ Pali ngữ của Hòa thượng Liễu Tham.Phẩm Không buông lung - Appamàda Vagga

No Picture

Không buông lung, hết tử sanh

Mãi buông lung... cửa chết dành người mê!

Người tinh tấn, không chết hề!

Kẻ biếng nhác như ma về cõi ma!Phẩm Song yếu - Yamaka Vagga

No Picture

Xưa nay định luật ngàn thu

Hận thù đối đáp hận thù khó phai

Từ bi dập tắt hận ngay

Ấy là diệu dược đại tài xưa sau.Bát nhã tâm kinh

No Picture

Khi hành Bát Nhã Ba La,

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng.

Thấy ra năm uẩn đều không,

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.Tứ kệ tĩnh tâm

No Picture

Thiết tưởng tập kệ pháp khuyến tu khuyến thiện này sẽ ít nhiều là món ăn tinh thần Pháp bảo đầy đạo vị an tịnh đối với Tăng Ni tín đồ Phật tử trên đường tu tập và hành đạo.Ác ma thử thách

No Picture

Kinh Tương Ưng Ác Ma thử thách,

Ác Ma nhiều quyền lực cũng nhiều.

Phật và các vị Tỳ kheo,

Đoạn trừ phiền não không theo dục tình.Ma Kiến Đề

No Picture

 Một thuở nọ Thế Tôn du hoá,

Đến địa phương “Kiều Mã Sát Đàm”.

Ở nhà một vị “Bàng môn”,

Sáng đi khất thực dùng cơm vào rừng.Kệ trích lục

No Picture

Quyển “Đức Phật và Phật Pháp” là một nguồn thơ vô tận đối với những người con Phật, chúng ta nên bắt nguồn từ đây để sáng tác hầu ca ngợi đạo thiêng.Kinh Tứ thập nhị chương

No Picture

Miếng ngon vật tốt cảnh sang giàu,

Thấy đó như tuồng mật dính dao.

Trẻ dại miệng kề toan nếm thử,

Nào ngờ lưỡi đứt khóc thương đau!

Chuyên mục phụ