CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácKhuyên bỏ rượu

No Picture

Khuyên các bạn, sớm mau nên bỏ rượu

Lỡ uống vào, say loạn tánh cuồng tâm

Thốt ra lời, lắm nhiều chuyện sai lầm

Mê nhiễm nó, ôi cuộc đời khốn lụy!Tu là cội phúc Tình là dây oan

No Picture

Tình, danh, lợi, ruộng, tiền, vàng, bạc

Bảy món làm lung lạc chơn tâm

Tu là cội phúc gì hơn

Ái tình oan nghiệt, nghĩa nhơn chẳng còn! Tưởng đến Đức Phật

No Picture

Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường

Cũng vì bác ái với lòng thương

Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý

Cầu đạo chẳng màng bậc đế vương!Đời là biển khổ

No Picture

Trăm năm không đạo gây thêm tội

Một kiếp biết tu khỏi lạc đường

Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh ngộ

Nương thuyền Bát nhã đáo Tây phương.Lời Thầy dạy

No Picture

Nay Thầy tỏ đôi điều cùng đồ đệ

Mượn bút nghiên Thầy chép để cho đời

Các con nên ghi nhớ với bao lời

Thầy cặn kẽ tỏ bày trên trang giấy.