CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácTiếng chuông cảnh giác

No Picture

Già-lam thắng cảnh xứ Di Đà

Chánh pháp giáo truyền Phật Thích Ca

Khất sĩ ra đời dìu bá tánh

Du Tăng xuất hiện độ Ta-bàKhuyên nhân thế

No Picture

TU hành thành Phật tác Tiên

THÂN tâm thanh tịnh cần chuyên đạo mầu

GIẢI rành nghĩa lý cao sâu

THOÁT ra biển khổ bái chầu Như LaiHam muốn

No Picture

MUỐN LỢI THAM DANH trí rộn ràng

HAM tài đắm sắc táng thiên cang

HAM mùi phú quý thân lao khổ

MUỐN cảnh lầu đài dạ xốn xangTầm sư ngộ đạo

No Picture

Tôi dốc lòng tầm đạo đã lâu

Ngày đêm thổn thức mãi lo âu

Liệu toan đạo cả cho tròn vẹn

Nay gặp đạo chơn rất nhiệm mầuKệ hồi tâm

No Picture

Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh

Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm,

Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham

Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai…Tam giáo đồng nguyên

No Picture

Lão Quân, Khổng Tử, Thích Ca

Tuy phân tam giáo xét ra một màu

Lý tu tánh mạng như nhau

Phật, Tiên, Thánh Tổ lẽ nào nhiều tâmMẫn đời hạ bút

No Picture

Đánh trống giộng chuông lẽ cố nhiên

Bứt mây động đến chốn rừng thiền

Bởi thương nhân loại nên cầm bút

Thức tỉnh cho người dạ mới yênKệ tĩnh tâm

No Picture

Lòng bi mẫn chư Tăng hiền sĩ

Đồng phô trương giáo lý truyền ra

Độ dân thoát khỏi ái hà

Đem về đường chánh cải tà quy chơnTiếng chuông giác tỉnh

No Picture

Đạo mầu đắc ngộ chứng kim thân

Mê đắm làm chi chốn giả trần

Sanh tử, tử sanh trong nháy mắt

Đường tu giải thoát gắng chuyên cần.Hành lục độ

No Picture

Bồng Lai thoát kiếp nợ trần duyên

Tu học cần lo giữ đạo huyền…

Khuyên hỡi khách trần mau tỉnh mộng

Hồi tâm trở lại cõi Tây thiên.