Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácKhuyên người tỉnh ngộ

No PicturePhàm, Tiên hai nẻo khác nhau xa Đất Phật muôn năm tác chẳng già Học đạo phải thông đường chánh giác Tu hành cho rõ gốc Tiên giaHồi chuông tự giác

No PictureTa-bà dạo khắp độ nhơn sanh Chánh pháp Như Lai gắng thật hành Khất sĩ khi xưa La-hán đạo Bần Tăng hiện tại cũng Vô sanhKhuyên thiện tín

No PictureHỡi thiện tín các miền tịnh xá! Rán giữ tròn bổn phận cư gia Đồng tâm xây dựng chữ Hòa Thương nhau như thể một nhà vui tươi      Thức tâm tỉnh ngộ

No PictureHam muốn lợi danh ở thế gian Sao bằng chánh đạo hưởng an nhàn Gà nhà lúa sẵn gần lò chảo Hạc bởi không lương tự tại sangKiếp sống mỏng manh

No PicturePhù dung sớm nở tối rồi tàn Cái kiếp con người vắn tợ gang Phú quý công danh dường lửa nháng Tồn vong vinh nhục thể mây tan!Tiếng nhạc lòng

No PictureTiếng đàn reo trổi du dương Ngày đêm không nghỉ, dặm trường thở than Thương kiếp sống chẳng đầy gang Đấu tranh đau khổ chứa chan lụy sầuChữ nhẫn

No PictureNhẫn là quý báu tự xưa nay Học đạo cần nên chí nhẫn hòai Đời loạn khá tu gìn nhẫn nhục Đạo thành cũng bởi nhẫn hòa daiRèn lòng kiên nhẫn

No PictureMuốn được người trở nên đạo đức Thì dày công khổ cực biết bao Những phương lập chí thanh cao Cho thông suốt lý tạo đào tâm chơnTrường đời mộng ảo

No PictureNhơn sanh chìm đắm giữa sông mê Tỉnh ngộ sớm mau bước trở về Nghĩ lại cuộc đời ôi! Lắm khổ Sao bằng Cực Lạc cảnh nhàn quê.Gẫm sự đời

No PictureCuộc trần thế dường như mộng ảo! Danh mà chi lợi lắm mà chi? Bã công danh, bọt nước có ra gì? Mùi phú quý vầng mây tan hiệp…