CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácKhuyên người tỉnh ngộ

No Picture

Phàm, Tiên hai nẻo khác nhau xa

Đất Phật muôn năm tác chẳng già

Học đạo phải thông đường chánh giác

Tu hành cho rõ gốc Tiên giaHồi chuông tự giác

No Picture

Ta-bà dạo khắp độ nhơn sanh

Chánh pháp Như Lai gắng thật hành

Khất sĩ khi xưa La-hán đạo

Bần Tăng hiện tại cũng Vô sanhKhuyên thiện tín

No Picture

Hỡi thiện tín các miền tịnh xá!

Rán giữ tròn bổn phận cư gia

Đồng tâm xây dựng chữ Hòa

Thương nhau như thể một nhà vui tươi      Thức tâm tỉnh ngộ

No Picture

Ham muốn lợi danh ở thế gian

Sao bằng chánh đạo hưởng an nhàn

Gà nhà lúa sẵn gần lò chảo

Hạc bởi không lương tự tại sangKiếp sống mỏng manh

No Picture

Phù dung sớm nở tối rồi tàn

Cái kiếp con người vắn tợ gang

Phú quý công danh dường lửa nháng

Tồn vong vinh nhục thể mây tan!Tiếng nhạc lòng

No Picture

Tiếng đàn reo trổi du dương

Ngày đêm không nghỉ, dặm trường thở than

Thương kiếp sống chẳng đầy gang

Đấu tranh đau khổ chứa chan lụy sầuChữ nhẫn

No Picture

Nhẫn là quý báu tự xưa nay

Học đạo cần nên chí nhẫn hòai

Đời loạn khá tu gìn nhẫn nhục

Đạo thành cũng bởi nhẫn hòa daiRèn lòng kiên nhẫn

No Picture

Muốn được người trở nên đạo đức

Thì dày công khổ cực biết bao

Những phương lập chí thanh cao

Cho thông suốt lý tạo đào tâm chơnTrường đời mộng ảo

No Picture

Nhơn sanh chìm đắm giữa sông mê

Tỉnh ngộ sớm mau bước trở về

Nghĩ lại cuộc đời ôi! Lắm khổ

Sao bằng Cực Lạc cảnh nhàn quê.Gẫm sự đời

No Picture

Cuộc trần thế dường như mộng ảo!

Danh mà chi lợi lắm mà chi?

Bã công danh, bọt nước có ra gì?

Mùi phú quý vầng mây tan hiệp…