CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Tát & Thánh TăngTu hạnh Đại Thế Chí Bồ-tát

No Picture

Bồ-tát Đại Thế Chí xưa

Có ba danh hiệu kế thừa Phật ân

Một lòng độ chúng phàm nhân

Ánh sáng trí tuệ soi trần cảm thươngTu hạnh Địa Tạng Vương Bồ-tát

No Picture

BỒ tâm nguyện lớn giữa ta-bà

TÁT thắng não phiền cứu bá gia

ĐỊA đất ẩn tàng hàm dưỡng đức

TẠNG đời vô tận hóa thiền na.Thập nguyện Phổ Hiền

No Picture

Phổ Hiền Bồ-tát dạy rằng

Đảnh lễ chư Phật lòng hằng kính dâng

Chư Phật số cực vi trần

Mười phương pháp giới quả nhân luân hồiBồ Tát Quán Thế Âm

No Picture

Đại hiền trí, đại tâm giao

Từ ái, từ mẫn… dạt dào thâm ân

Đại thẩm quán, đại cao nhân

Bi mầu, bi mẫu ứng thân cứu người

 Mẹ hiền trí tuệ từ bi

No Picture

QUÁN xem năm uẩn cuộc đời

ÂM vang tứ đại khổ nơi ta bà

LINH ứng hóa hiện chơn thân

CẢM thương độ thoát chúng sanh mê lầmHạnh lành độ sanh

No PictureBa-la-nại xứ thiện an
Thế Tôn trú ngự đạo tràng
Trúc Lâm Sau mùa kiết hạ uyên thâm
Lâu-na tôn giả chí tâm thỉnh cầuGương hạnh Tôn giả Ratthapala

No Picture

Thiện tử Ratthapala

Ý muốn xuất gia

Đầu thành đảnh lễ

Xin Phật xuống tócCa ngợi Phổ môn

No Picture

Phổ môn một phẩm khen Ngài Quán Âm

Bồ tát chẳng nài công lao

Thị hiện pháp Phật tối cao

Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguyTưởng niệm chư Thánh Ni

No Picture

Kính lạy Tổ Kiều Đàm Di,

Ơn Người con mãi khắc ghi vào lòng.

Đạo mầu Người đã tròn xong,

Pháp lạp đệ nhất thong dong Niết-bàn.Bồ-tát Quán Thế Âm mười hai nguyện lớn độ sanh

No Picture

Nam mô Tự Tại Viên Thông

Hạnh Phật hoằng hóa khắp trong vạn loài

Nam mô vô ngại khứ lai

Thường trú biển lớn tụng bài kinh thơm

Chuyên mục phụ