CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Tát & Thánh TăngBồ Tát Quán Thế Âm

No Picture

Đại hiền trí, đại tâm giao

Từ ái, từ mẫn… dạt dào thâm ân

Đại thẩm quán, đại cao nhân

Bi mầu, bi mẫu ứng thân cứu người

 Mẹ hiền trí tuệ từ bi

No Picture

QUÁN xem năm uẩn cuộc đời

ÂM vang tứ đại khổ nơi ta bà

LINH ứng hóa hiện chơn thân

CẢM thương độ thoát chúng sanh mê lầmHạnh lành độ sanh

No PictureBa-la-nại xứ thiện an
Thế Tôn trú ngự đạo tràng
Trúc Lâm Sau mùa kiết hạ uyên thâm
Lâu-na tôn giả chí tâm thỉnh cầuGương hạnh Tôn giả Ratthapala

No Picture

Thiện tử Ratthapala

Ý muốn xuất gia

Đầu thành đảnh lễ

Xin Phật xuống tócCa ngợi Phổ môn

No Picture

Phổ môn một phẩm khen Ngài Quán Âm

Bồ tát chẳng nài công lao

Thị hiện pháp Phật tối cao

Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguyTưởng niệm chư Thánh Ni

No Picture

Kính lạy Tổ Kiều Đàm Di,

Ơn Người con mãi khắc ghi vào lòng.

Đạo mầu Người đã tròn xong,

Pháp lạp đệ nhất thong dong Niết-bàn.Bồ-tát Quán Thế Âm mười hai nguyện lớn độ sanh

No Picture

Nam mô Tự Tại Viên Thông

Hạnh Phật hoằng hóa khắp trong vạn loài

Nam mô vô ngại khứ lai

Thường trú biển lớn tụng bài kinh thơmĐức Diệu Thiện

No Picture

Đức Diệu Thiện vầng dương soi sáng

Quyết một lòng phá mảng vô minh

Rời hoàng cung vì nghĩa quên mình

Tầm đường đạo đăng trình cứu khổ.Phật độ Ni Đề

No Picture

 Kể từ ấy người là Phật tử,  

Lo trau dồi kinh sử bút nghiên.  

Sớm hôm tụng niệm tham thiền.  

Tu hành cần khổ tinh chuyên hàng ngày.Angulimàla và tinh thần chuyển hóa

No PictureKhi đọc vào bài kinh Angulimàla, chúng ta thấy tinh thần nổi bậc nhất chính là sự cải hóa phục thiện của tên cướp nổi danh Angulimàla, người đã sát hại bạo tàn làm cho mọi người trong khu vực kinh hoàng khiếp sợ...

Chuyên mục phụ