CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Tát & Thánh TăngMẹ hiền trí tuệ từ bi

No Picture

QUÁN xem năm uẩn cuộc đời

ÂM vang tứ đại khổ nơi ta bà

LINH ứng hóa hiện chơn thân

CẢM thương độ thoát chúng sanh mê lầmHạnh lành độ sanh

No PictureBa-la-nại xứ thiện an
Thế Tôn trú ngự đạo tràng
Trúc Lâm Sau mùa kiết hạ uyên thâm
Lâu-na tôn giả chí tâm thỉnh cầuGương hạnh Tôn giả Ratthapala

No PictureThiện tử Ratthapala Ý muốn xuất gia Đầu thành đảnh lễ Xin Phật xuống tócCa ngợi Phổ môn

No PicturePhổ môn một phẩm khen Ngài Quán Âm Bồ tát chẳng nài công lao Thị hiện pháp Phật tối cao Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguyTưởng niệm chư Thánh Ni

No PictureKính lạy Tổ Kiều Đàm Di, Ơn Người con mãi khắc ghi vào lòng. Đạo mầu Người đã tròn xong, Pháp lạp đệ nhất thong dong Niết-bàn.Bồ-tát Quán Thế Âm mười hai nguyện lớn độ sanh

No Picture1. Nam mô Tự Tại Viên Thông Hạnh Phật hoằng hóa khắp trong vạn loài 2. Nam mô vô ngại khứ lai Thường trú biển lớn tụng bài kinh thơmĐức Diệu Thiện

No PictureĐức Diệu Thiện vầng dương soi sáng Quyết một lòng phá mảng vô minh Rời hoàng cung vì nghĩa quên mình Tầm đường đạo đăng trình cứu khổ.Phật độ Ni Đề

No Picture Kể từ ấy người là Phật tử,  Lo trau dồi kinh sử bút nghiên.  Sớm hôm tụng niệm tham thiền.  Tu hành cần khổ tinh chuyên hàng ngày.Angulimàla và tinh thần chuyển hóa

No PictureKhi đọc vào bài kinh Angulimàla, chúng ta thấy tinh thần nổi bậc nhất chính là sự cải hóa phục thiện của tên cướp nổi danh Angulimàla, người đã sát hại bạo tàn làm cho mọi người trong khu vực kinh hoàng khiếp sợ...Sa-di Đoan Chánh hàng phục ngoại đạo

No PictureLúc đó ngoại đạo hoá thân ác quỉ, thấy Sa-di có thần lực to lớn như thế, lòng sanh sợ hãi, lập tức khôi phục lại hình người, quỳ lạy đảnh lễ Sa-di, sám hối lỗi lầm của mình, đồng thời khẩn cầu xin xuất gia tu hành.  

Chuyên mục phụ